HOME    KLANTENZONE    CONTACT   NEDERLANDS FRANÇAIS 
 
 
 
 
 
Aangifte opdrachten Schadegeval Bibliotheek
AR-CO e-news Vacatures Pers
Wie zijn wij FAQSitemap
     
FAQ
 Hoe zich goed verzekeren?
 
ARCHITECTEN STAGIAIRS

De verplicht stage wordt overeenkomstig de wet ingericht door de Orde van Architecten. Het stagecontract dient een clausule te bevatten waaruit blijkt dat de stagemeester zijn beroepsaansprakelijkheid heeft gedekt met inbegrip van de activiteiten die door zijn stagiair gepresteerd worden onder zijn leiding en zijn controle. Bijgevolg zal de stagemeester afzien van elk verhaal ten overstaan van zijn stagiair en hij dient deze laatste te verwittigen over de opzegging of de opschorting van de waarborgen van zijn verzekering.

AR-CO houdt een type stagecontract ter beschikking van de stagemeester en van de stagiair.
AR-CO biedt een polis stagiair aan die de mogelijkheid biedt om aan voordelige voorwaarden een carrière aan te vatten.


ARCHITECTEN TIJDELIJKE MEDEWERKERS


De zelfstandige architecten, die tijdelijk medewerker zijn van een ander architect die belast werd met een architectuuropdracht door een bouwheer, zullen samen met hun «werkgever» , in een samenwerkingsovereenkomst, de verdeling van hun wederzijdse beroeps aansprakelijkheid preciseren. Bij gebrek aan een volledige dekking van de aansprakelijkheid van de architect medewerker door de zelfstandige architect «werkgever» die belast is met de architectuuropdracht door de bouwheer, zal de eerste zelf een verzekering moeten onderschrijven. De opdrachten van de medewerker kunnen verzekerd worden naar evenredigheid van het ontvangen ereloon.

AR-CO heeft een typeovereenkomst voor tijdelijke samenwerking ter beschikking van de zelfstandige architect «werkgever» en van de architect medewerker die taken vervult onder de leiding en de controle van eerstgenoemde.


ARCHITECTEN MEDEWERKERS BELAST MET SPECIFIEKE TAKEN


Het gebeurt meer en meer dat aan zelfstandige architecten specifieke en gespecialiseerde taken toevertrouwd worden, die gelijkgesteld kunnen worden aan «onderaanneming» voor deelopdrachten zoals : ontwerpen op computer, ramingen, meetstaten, lastenboeken, verslagen van aanbestedingen, enz... In deze gevallen, waarbij hun beroepsaansprakelijkheid kan ingeroepen worden voor deze taken, dienen de architecten medewerkers een persoonlijke verzekering af te sluiten, behalve wanneer hun samenwerkingsovereenkomst de dekking van de volledige aansprakelijkheid voorziet door de zelfstandige architect die belast is met de architectuuropdracht door de bouwheer (zie vorig geval).

AR-CO heeft een typeovereenkomst voor samenwerking voor specifieke taken ter beschikking van de contracterende partijen.

 

KB 8/1/1996 : Aansprakelijkheid van de ontwerpers
 
UW RISICO: Aansprakelijkheden die steeds meer uitbreiding nemen

De ontwerpers (architecten, ingenieurs, enz...) hebben lang gedacht dat hun aansprakelijkheid enkel betrekking had op de technische aspecten van het gebouw. In de praktijk wordt hun aansprakelijkheid meer en meer weerhouden voor het niet naleven van de wettelijke voorschriften of reglementen. Sommige van hun daden die niet in overeenstemming zijn met de geldende regels kunnen aanleiding geven tot schadevergoeding van de slachtoffers, soms zelfs op forfaitaire wijze. Zo gebeurt het de laatste tijd nogal dat aannemers klacht indienen omdat zij menen onrechtmatig geweerd te zijn bij de gunning van een overheidsopdracht, ingevolge het verslag van de aanbesteding dat opgemaakt werd door de ontwerper.

Opdrachtgevers van zeer verschillende aard

De openbare aanbestedingen van werken, leveringen en diensten worden geregeld door een belangrijk Koninklijk Besluit, het K.B. van 8 januari 1996 (Belgisch Staatsblad van 26 januari 1996, p.1523). Het is onmogelijk om in dit kort bestek van dit belangrijk document een samenvatting te geven, het wordt overvloedig gecommentarieerd in de gespecialiseerde literatuur.

De opdrachtgevers die deze strenge wetgeving dienen na te leven zijn zeer verscheiden. Onder hen zijn er die reële beroepsbekwaamheid bezitten; zo zijn er de belangrijke overheidsdiensten die beschikken over technische, administratieve en juridische diensten die bijzonder goed op de hoogte zijn van de problemen. In dergelijk geval kan men niet anders dan de ontwerper aanraden om deze diensten te raadplegen over de te volgen procedures en om nauw samen te werken aan al hun tussenkomsten.

De situatie van de ontwerper is echter veel delicater wanneer hij optreedt voor minder goed uitgeruste overheden of organisaties van diverse aard, die soms totaal leek zijn in het uitvoeren van werken, maar die gehouden zijn om deze wetgeving na te leven om subsidies en toelagen te bekomen. In dit geval zal de ontwerper des te meer aandacht en voorzichtigheid aan de dag leggen daar zijn plicht tot bijstand en raadgeving hierdoor groter wordt. Indien nodig zal hij van bij de ondertekening van zijn overeenkomst, de opdrachtgever, die in deze materie onvoldoende beslagen is, aanzetten om beroep te doen op een gespecialiseerd juridische raadsman.

De taken van de ontwerper

Bij overheidsopdrachten worden talrijke taken aan de ontwerper toebedeeld, we kunnen ze hier niet allemaal opsommen. Wij wensen nochtans de nadruk te leggen op enkele elementen die voor een aannemer de aanleiding kunnen zijn om verhaal uit oefenen in verband met het onderzoek van de regelmatigheid van de offertes.

Vooral de artikelen 110 tot 115 van voornoemd Koninklijk Besluit worden hierbij beoogd.

Van het onderzoek van de inschrijvingen tot de keuze van de voordeligste regelmatige inschrijver voor de opdrachtgever

Wij herinneren hier in 't kort de inhoud van de artikelen 110 tot 115.

 • Art. 110. Onregelmatigheid van de offertes en abnormale eenheidsprijzen
  Vermits hij het lastenboek opgesteld heeft is de ontwerper het best geplaatst om de absolute of relatieve nietigheid van de verschillende inschrijvers te onderkennen. De absolute nietigheid heeft betrekking op afwijkingen op de essentiële besteksbepalingen door de inschrijver, de relatieve nietigheid op het niet naleven van de voorgeschreven vorm, uitgebrachte voorbehouden of prijzen die van aard zijn om de concurrentie tussen de inschrijvers te vervalsen.
  Het is belangrijk er hier op te wijzen dat, in geval de ontwerper abnormale eenheidsprijzen vaststelt, de betrokken inschrijver dient ondervraagd te worden volgens de geldende voorschriften. Ieder motief voor afwijzing zal strikt verantwoord moeten zijn. (zie hieronder).
 • Art. 111-112. Verbetering van de fouten ; nazicht van de verbeteringen
  Er dient nauwkeurig nagegaan te worden, met inachtneming van de wettelijke regels, wat de weerslag is van de fouten op de offertes en de gevolgen daarvan voor de keuze van aannemer.
 • Art. 113. Varianten
  Ook hier bepaalt het bestek welke varianten al dan niet kunnen weerhouden worden voor de overeenstemming en de vergelijking van de offertes.
 • Art. 114. Fouten in de opmetingsstaat en niet vermelde prijzen
  De wet is zeer strikt voor wat betreft de wijze waarop dient rekening gehouden te worden met fouten of weglatingen, voor de rangschikking van de inschrijvingen en bijgevolg voor de gunning van de opdracht.
 • Art. 115. Keuze van de voordeligste regelmatige offerte
  Dit artikel is van het grootste belang daar, sedert de wet van 29 juli 1991, alle administratieve handelingen gemotiveerd dienen te worden door de verantwoordelijke overheid. De informatie voor de aannemers die deelnemen aan aanbestedingen voor overheidsopdrachten wordt vermeld in verschillende artikels van het Koninklijk Besluit dat wij hier bespreken :
  Art. 25-26 overheidsopdrachten voor aanneming van werken
  Art. 51-52 overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen
  Art. 80-81 overheidsopdrachten voor aanneming van diensten
Wanneer de bevoegde overheid met een gemotiveerde beslissing de keuze van de aannemer, die belast wordt met de uitvoering, bepaald heeft, dienen de niet weerhouden inschrijvers hiervan als volgt verwittigd te worden :
- voor elke inschrijver wiens offerte onregelmatig werd bevonden : de motivering voor zijn afwijzing
- voor elke inschrijver wiens offerte niet weerhouden werd, de gemotiveerde beslissing van de toekenning van de opdracht

Elkeen zal begrijpen dat de mededelingen aan de niet weerhouden inschrijvers met de meeste omzichtigheid dienen geformuleerd te worden.

De «loopbaan» polis - wat houdt deze in?
 
Een voordelige polis maar dikwijls slecht begrepen: DE «LOOPBAAN» POLIS OF POLIS PER ABONNEMENT VAN DE B.A. VAN DE ARCHITECTEN EN ANDERE ONTWERPERS

Het is een polis die, gedurende gans de looptijd ervan, het geheel van de beroepsaansprakelijkheden dekt. Alhoewel de overeenkomst jaarlijks opzegbaar is, blijft de waarborg door de verzekerde verworven zolang hij de jaarlijkse premies betaald heeft. De verzekeraar behoudt zich evenwel het recht voor om de algemene en de bijzondere voorwaarden te wijzigen. Behoudens betwisting door de verzekerde, worden de nieuwe voorwaarden van kracht op de aangeduide datum.

Deze overeenkomst wordt elke jaar stilzwijgend verlengd. De maatschappij en de verzekerde beschikken nochtans over hetzelfde recht om er een einde aan te stellen, hetzij op de jaarlijkse vervaldag, hetzij na een schadegeval. De verzekerde kan immers ontevreden zijn over de dienstverlening van de verzekeraar of hij kan de nieuwe voorwaarden die hem opgelegd worden, weigeren; de verzekeraar kan oordelen dat de schadegevallen veroorzaakt door verzekerde hem niet meer toelaten de in voege zijnde premie te behouden.

Hoe worden de premies berekend?

De premies staan in verhouding tot de waarde van de verzekerde opdrachten, of tot de erelonen die daarvoor ontvangen werden. De premies worden dus betaald op het ogenblik dat de opdrachten uitgevoerd zijn, alhoewel de aansprakelijkheid verbonden aan deze opdrachten langer kan uitlopen dan het einde ervan.

Wat zijn de voordelen van het systeem voor beide partijen?

De «loopbaan» polis verschaft aan de verzekerde de waarborg dat zijn beroepsaansprakelijkheid gedekt wordt tegen de laagste prijs. De betaalde premie dekt inderdaad de schadegevallen van het overeenstemmende jaar, en bovendien, sedert de Wet op de Landsverzekeringen van 1992, ook de schadegevallen die tijdens deze periode ontstaan maar later aangegeven werden binnen een wettelijke termijn van 36 maanden.

Indien de betaalde premie de dekking zou omvatten van de beroepsaansprakelijkheid gedurende de ganse wettelijke looptijd ervan (bij voorbeeld in toepassing van de tienjarige waarborg), dan zou het bedrag ervan onevenredig hoog zijn. De verzekeraar zou dan verplicht zijn om er een deel van de premie te kapitaliseren op al de jaren na de inning ervan. Bovendien zou Hij zich op een overdreven wijze moeten veilig stellen, rekening houdend met het onvoorspelbaar karakter van de evolutie van de markt (kostprijs van de bouw, gerechtelijke interest, wetswijzigingen, enz...).

Bij opzegging, loopt een partij dan het risico benadeeld te worden?

We bekijken eerst dit geval bij de verzekerde. Gedurende gans de looptijd van de overeenkomst, t.t.z. tot op de datum van de opzegging, is het geheel van zijn aansprakelijkheid gedekt, zelfs indien de schadegevallen een bedrag vertegenwoordigen dat veel hoger is dan al de betaalde premies samen. Indien de opzegging vanwege de verzekeraar gebeurt wegens een abnormaal hoog schadegehalte van de verzekerde, heeft de verzekerde over 't algemeen de keuze tussen hetzij de vernieuwing van zijn overeenkomst met dezelfde maatschappij, maar tegen minder voordelige voorwaarden, hetzij het onderschrijven van een nieuwe polis bij een andere maatschappij. Deze laatste zal zeker niet nalaten om inlichtingen te nemen omtrent zijn situatie, in het bijzonder alvorens zijn «anterioriteit» te dekken, namelijk voor de nieuwe schadegevallen die betrekking hebben op vroegere opdrachten waarvoor zij geen premie heeft geïnd. De concurrentie tussen de maatschappijen die op deze markt actief zijn, biedt de verzekerde een zekere manoeuvreerruimte. Indien de verzekeraar de overeenkomst heeft opgezegd voor welke andere reden ook - wat zeer zelden gebeurt - (bijvoorbeeld, systematische vertraging in de betaling van de jaarlijkse premies), dan zal de verzekerde weinig moeite hebben om bij de concurrentie te gaan, waarbij hij kan aantonen dat zijn schadegehalte perfect normaal is.

Bekijken we nu het geval van de verzekeraar. De verzekeraar kan aan de verzekerde voordelige premies toestaan omdat de jaarlijkse vervaldag hem in de mogelijkheid stelt om de premies op regelmatige tijdstippen aan te passen aan de evolutie van de risico's. Omwille van de concurrentie zal Hij doet dit slechts doen omdat de statistieken van de schadegevallen die hij bijhoudt en de verplichting om voldoende reserves op te bouwen onder de permanente controle van de "Commissie voor het bank-, financie-, en assurantiewezen" hem daartoe verplichten. In het kader van de «loopbaan» polis is de verzekerde bijgevolg gehouden om aangepaste premies te betalen die zeer nauw rekening houden met de evolutie van het risico: bijvoorbeeld, de verhoging van het aantal of van de kostprijs van de schadegevallen. Deze aangepaste premies worden geïnd op de nieuwe opdrachten van de verzekerde, en geenszins op vroegere opdrachten, wat materieel onmogelijk zou zijn.

BESLUIT

Dit verklaart waarom de verzekering van de beroepsaansprakelijkheid van de ontwerpers - langdurige aansprakelijkheid voor een relatief korter duur van de opdracht - geleid heeft tot het opstellen van een «loopbaan» polis, een verzekeringssysteem " door verdeling" en niet "door kapitalisatie", waarbij de voordelen voor de verzekerde en de verzekeraar samengaan :
- voor de verzekerde : een lage premie ;
- voor de verzekeraar : de mogelijkheid om de premie jaarlijks aan te passen in functie van de werkelijke evolutie van het risico.

De Verzekeringen en de Architect
 
Er zijn diverse verzekeringspolissen op de markt die de architect best zou kennen.

Het komt immers meermaals voor dat de bouwheer de architect verwijt een bepaalde polis niet te hebben aangeraden, en dit met een geschreven bewijs uiteraard.

Bijvoorbeeld :
Burenhinder zonder fout (art. 544 van het burgerlijk wetboek), waarvoor enkel de bouwheer verantwoordelijk is.
Bij zware schade, zal deze laatste zijn architect verwijten hem niet te hebben aangeraden dit risico te dekken. Verwijt dat maar één doel heeft : de kosten van het schadegeval te verdelen of te verhalen.
Om aan deze veroordeling te ontsnappen moet de architect kunnen bewijzen wat hij aan de bouwheer heeft voorgesteld.

Hiernavolgend bespreken we enkele polissen die de architect kunnen aanbelangen :


VERZEKERINGSCONTRACT BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT

Er bestaan twee soorten contracten :

- "de loopbaanverzekering" die zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid dekt (contractuele en tienjarige aansprakelijkheid en uitbating) voor al zijn werven en dit gedurende zijn volledige loopbaan.
De verzekerde betaalt een basispremie te vermeerderen met een bijkomende premie, die wordt berekend na indiening van de jaaraangifte.
De basispremie vormt een niet-terugbetaalbaar voorschot dat elk jaar moet worden gestort zo men de waarborgen wil behouden.
- de polis "Enig gebouw"
De verzekerde stort een enige premie die voor dit gebouw alle aansprakelijkheid, met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid, dekt. De uitbating is echter niet gedekt.
De premievoet ligt uiteraard hoger dan deze van "de loopbaanverzekering".
Dit contract is vooral bestemd voor architecten die weinig gebouwen ontwerpen of voor buitenlandse architecten die in België één opdracht uitvoeren.


ALLE BOUWPLAATSRISICO'S

Deze polis bezit een misleidende naam. Er zijn immers verschillende uitsluitingen mogelijk.
Deze polis omvat drie secties :
- sectie 1 : schade aan het gebouw. De schade te wijten aan een conceptie-, berekenings- of uitvoeringsfout is uitgesloten;
- sectie 2 : schade aan derden;
- sectie 3 : burenhinder.
Zij dekt de schade toegebracht aan de gebouwen van de geburen in geval van aansprakelijkheid zonder fout bekrachtigd door art. 544 van het burgerlijk wetboek.
De architect zou systematisch, schriftelijk, de bouwheer moeten aanraden laatst vernoemd risico te laten dekken zo er sprake is van aanpalende gebouwen, zonder na te laten een staat van bevinding te laten opstellen van de bestaande gebouwen.

Indien de architect een "ALLE BOUWPLAATSRISICO" voorschrijft, die door de aannemer onderschreven moet worden, dan zal dit voorschrift volgende vragen moeten beantwoorden :
- welke zijn de secties die onderschreven moeten worden : 1, 2 en 3 ?
- welke zijn de te verzekeren goederen : de werken voorwerp van de overeenkomsten, de voorlopige werken, de bestaande goederen, enz ... ?
- welke is de minimale dekking ?
- welke is de maximale vrijstelling ?
Veronderstel dat u de laatste vragen vergeet te beantwoorden : de onderschrijver zou kunnen eisen dat de dekking dezelfde zou zijn als de vrijstelling, de verzekeringsmaatschappij zou dan juist de kosten van de uitgaven van de polis aanrekenen vermits zij niets te dekken heeft, de onderschrijver zou de premie, voorzien in zijn aanbesteding, op zak kunnen steken en de architect zou moeten erkennen dat de polis overeenstemt met zijn bestek.

Voor de aanvang van de werken zal de architect niet nalaten een kopij van de onderschreven polis op te vragen. Dit geldt voor elke polis opgelegd door het bestek.


DE GLOBALE POLIS VAN DE BOUWHEER

DE GLOBALE POLIS VAN DE BOUWHEER zou door iedere toekomstige bouwheer moeten onderschreven worden.
Zij dekt namelijk de verantwoordelijkheid van in gebreke blijvende aannemers gedurende de bouw en de tienjarige aansprakelijkheidsperiode. Zij dekt de burenhinder en schiet, bij betwisting, de fondsen voor voor het afwerken van de voorziene werken.
Het is werkelijk een "omnium bouwwerk" voor de bouwheer.
De architect moet weten dat aan drie normale voorwaarden moet worden voldaan om de polis te kunnen onderschrijven :
- de architect moet een volledige opdracht hebben
- de aannemers moeten geregistreerd zijn (K.B. van 05 oktober 1978) en de erkenning bezitten van het Ministerie van Openbare Werken voor de loten van meer dan 123.946,76 euro.
- de polis moet onderschreven worden vóór de ondertekening van het eerste aannemingscontract.
Er wordt bovendien geen enkele controle geëist.


DE CONTROLEVERZEKERING

Deze verzekering heeft normaal betrekking op gebouwen met een waarde van meer dan 372.000 euro. Zij wordt CONTROLEVERZEKERING genoemd, daar de maatschappijen eisen dat de werken worden gecontroleerd door een gespecialiseerd organisme (SECO, AIB-Vinçotte), genaamd technische controleurs.

Hier zijn twee opmerkingen :
- de technische controleur is geen verzekeraar, zijn aanwezigheid op de werf betekent niet dat een CONTROLEVERZEKERING werd onderschreven
- de technische controleur vervangt de architect nooit in zijn controletaak !

De CONTROLEVERZEKERING bestaat uit de volgende delen :
A de waarborg gedurende de periode van de oprichting van het bouwwerk.
de aansprakelijkheidsverzekering, inbegrepen art. 544 van het burgerlijk wetboek (burenhinder zonder fout) op voorwaarde dat voorafgaand aan de werken een staat van bevinding werd opgemaakt van de bestaande gebouwen
B de waarborg na oplevering van het werk
B1 de tienjarige aansprakelijkheid ten opzichte van de bouwheer
B2 de burgerlijke aquiliaanse aansprakelijkheid ten opzichte van derden en van de bouwheer
B3 bijkomende waarborgen : voor onstoffelijke schade, enz...

Normaal wordt de polis door de bouwheer onderschreven, dit is de beste oplossing.
De architect kan eveneens een CONTROLEVERZEKERING opleggen in zijn bestek, hij moet echter volgende punten duidelijk maken :
- de delen die onderschreven moeten worden,
- de minimale dekkingen,
- de maximale vrijstellingen.

Voor de aanvang van de werken zal de architect niet nalaten een kopij van de onderschreven polis op te vragen. Dit geldt voor elke polis opgelegd door het bestek.
Wie ook de onderschrijver is (bouwheer, aannemer, enz.), de architect moet het technisch dossier voor uitvoering voorleggen aan de technische controleur vóór de aanbesteding, teneinde de eventuele opmerkingen te kennen.


DE TIENJARIGE VERZEKERING

Gelijkaardige verzekering als de controleverzekering maar enkel voor de tienjarige aansprakelijkheidsperiode.
Afhangend van de maatschappij, wordt de maximale globale waarde van het bouwwerk beperkt tot 496.000 of 744.000 euro.
Een organisme, erkend door de verzekeraar, controleert de funderingen of het volledige gebouw, volgens beslissing van de verzekeraar.
De waterdichtheid van het geheel is gedekt tot 2 jaar na de datum van de voorlopige oplevering maar sommige verzekeraars sluiten de kelderverdieping uit, met uitzondering van bijvoegsel.
De waarborg komt over het algemeen overeen met de waarde van het bouwwerk waarop de premie werd berekend.


De CONTROLEVERZEKERING en de TIENJARIGE VERZEKERING dekken niet alle verantwoordelijkheden van de architect.
Zo zijn bijvoorbeeld de administratieve fouten niet gedekt : fout klasseren van de aannemingen, het niet respecteren van een stedenbouwkundig voorschrift, enz..., noch de ontwerpfouten, b.v. een ontoereikende doorkijk.


RISICO'S VOOR BRAND, WATERSCHADE, STORM, HAGEL EN SNEEUW, GLASBREUK, B.A. GEBOUW.

Vóór aanvang der werken zal de architect de bouwheer verplichten deze verscheidene risico's te laten dekken.
Onze raadgeving : deze verplichting insluiten in de overeenkomst tussen architect en bouwheer.


INDIVIDUELE ONGEVALLEN VERZEKERING

Artikel 14 van de "stage-aanbeveling" verplicht de stagemeester "de burgerlijke aansprakelijkheid bij ongevallenverzekering te laten dekken" voor zijn stagiairs.
Gewoonlijk zal de stagiair zelfstandig zijn, zodat het enige contract "ongevallenverzekering" dat zou kunnen passen DE INDIVIDUELE ONGEVALLENVERZEKERING kan zijn.

Rekening gehouden dat deze polis verplichtend het beroepsleven van de verzekerde voor eigen zaken en privéleven dekt, rekening gehouden dat deze polis verschillende opties en kapitalen waarvan de keuze van de verzekerde afhangt en niet van de onderschrijver, rekening gehouden dat voor de fiscus de premie niet aftrekbaar is maar de ontvangen kapitalen niet belastbaar zijn, schijnt het ons aangewezen dat de stagemeester contractueel overeenkomt omtrent een tussenkomst van zijn premieaandeel voor de gepresteerde uren van zijn stagiair, bv. 0,37 euro/uur zijnde 44,62 euro/maand.
Alleen met deze som, zal het de stagiair mogelijk zijn een verzekering aan te gaan die hem bv. 25.000 euro toekent bij overlijden, 50.000 euro bij blijvende invaliditeit, 27,79 euro/dag bij werkonbekwaamheid en 1239,47 euro voor medische onkosten die niet door de mutualiteit kunnen gedragen worden.
Ten slotte, raden wij de stagemeesters ook aan de door de stagiair afgelegde kilometers voor de hem toevertrouwde opdrachten te vergoeden, terwijl wordt aangestipt "verzekeringen inbegrepen".

 

De medewerkers verzekeren?
 
De verzekering van zelfstandige architecten, als medewerker of in onderaanneming van andere zelfstandige architecten, alleen werkend, in vereniging of in vennootschap

Een ingewikkelde materie

Het is een algemeen gangbare praktijk dat een aantal architecten samenwerken met een of meerdere confraters.

In het Reglement van Beroepsplichten is daartoe een specifieke beschikking voorzien die stelt dat een zelfstandig architect « zijn beroep uitoefent, alleen of als medewerker van één of meer op het tableau van de Orde of op een lijst van stagiairs ingeschreven personen, of in een professionele burgerlijke vennootschap of in een vereniging ».

Hetzelfde Reglement van Beroepsplichten bepaalt onder welke voorwaarden de zelfstandige architect verplicht is om zijn beroepsaansprakelijkheid te verzekeren : « De architect, hetzij hij alleen werkt of in vereniging ( met partners op hetzelfde niveau ) of in vennootschap, verzekert zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid, met inbegrip van zijn tienjarige aansprakelijkheid ».

Uit de interpretatie van deze twee schikkingen tezamen zou men kunnen veronderstellen dat de zelfstandige architect, als medewerker van een ander zelfstandig architect (alleen werkend, in vereniging of in vennootschap) geen deontologische verplichting zou hebben om zich te verzekeren ; sommigen leiden er zelfs uit af dat de zelfstandige architect, die de medewerker onder zijn controle en richtlijnen laat presteren, de volledige aansprakelijkheid zou dragen.

De toestand is jammer genoeg niet zo eenvoudig.In de praktijk gebeurt de uitoefening op velerlei wijzen en die is niet altijd klaar en duidelijk

In het dagelijks gebeuren zijn de prestaties van de zelfstandige architecten die optreden als medewerker, zeer verscheiden van aard ; ze worden al dan niet uitgevoerd in lokalen die door de «patroon » ter beschikking gesteld worden, en tegen variërende erelonen en vergoedingen. Men kan daaruit besluiten dat « het uitmaken van feiten waaruit een juridische ondergeschiktheid blijkt niet steeds eenvoudig is ».

Bovendien stelt men vast dat wanneer beroep wordt gedaan op de medewerking dit meer en meer leidt tot het delegeren van specifieke opdrachten in onderaanneming, zoals het ontwerpen met de computer, het opstellen van lastenboeken, meetstaten, offerte-aanvragen en verslagen van aanbestedingen, enz. Is in dit geval de architect-medewerker, die wel bevoegd is en meestal ook ingeschreven op het tableau van de Orde van Architecten, vrij van elke aansprakelijkheid voor zijn daden ? Zal de medewerker niet moeten aantonen dat hij volledig onder het gezag van zijn « patroon » valt om elke aansprakelijkheid te kunnen afwijzen ?

Wij herinneren er trouwens aan dat de architect-medewerker blootgesteld blijft aan een rechtsvordering voor zijn contractuele aansprakelijkheid vanwege de architect voor wiens rekening hij in onderaanneming werkt. In sommige gevallen kan zelfs de bouwheer de medewerker van de architect met wie hij een overeenkomst aanging, extra-contractuele tekortkomingen aanwrijven.

Bent u voldoende verzekerd ?

Daar waar de verplichte verzekering van de zelfstandige architect, die een overeenkomst voor een architectuuropdracht aangaat met een openbare of privé opdrachtgever, doorlopend is voorzien door zijn “zo genoemde“ abonnementspolis (voor de duurtijd van zijn loopbaan) of door een verzekering per gebouw, kan niet hetzelfde gezegd worden van de dekking van de aansprakelijkheid van de medewerker.

De meeste polissen die onderschreven worden door zelfstandige architecten die alleen werken, in vereniging of in vennootschap, dekken in principe ook hun medewerkers. Aldus dekt de verzekeringsovereenkomst van AR-CO elke medewerker « die de beroepsaansprakelijkheid van de verzekerde (patron) in het gedrang kan brengen ». Hier dient onder verstaan de door hem aangestelde medewerkers, waarvan de daden en taken vervuld worden onder de leiding en de controle van de verzekerde.

De aangestelde zelfstandige architect-medewerker, is nochtans geen deelnemende partij aan de verzekeringsovereenkomst, waarvan hij meestal zelfs geen weet heeft. AR-CO kan aan deze laatste bijgevolg alleen maar de goede raad geven om een aantal hoogst noodzakelijke voorzorgen te nemen. Zoals in elk beroepsmidden zijn de verhoudingen meestal zeer goed in den beginne, maar soms lopen ze uit op conflictsituaties. Dan pas beginnen de problemen.

De verzekering van de zelfstandige architect medewerker

Wij onderscheiden twee gevallen die gewoonlijk voorkomen :

1. De medewerker levert enkel prestaties voor een « patroon », onder de leiding en de controle van deze laatste, en onder zijn volledige verantwoordelijkheid.

De medewerker zal er voor zorgen dat hij beschikt over het schriftelijk bewijs dat zijn aansprakelijkheid niet aangesproken kan worden, dat hij daartoe beschikt over een kopij van de verzekeringspolis van de « patroon », evenals een verbintenis waarbij deze laatste en zijn verzekeraar afzien van verhaal t.o.v. zijn medewerker, en het bewijs van betaling van de premie voor de betreffende periode. Wij wijzen erop dat de verzekering van de « patroon » kan verdwijnen zonder dat de medewerker dit verneemt (bijvoorbeeld door het simpele feit van niet betaling van de premie), ofwel dat een “patroon”, afgeschrikt door de omvang van een belangrijk schadegeval en de vrijstelling die ten zijne laste blijft, de persoonlijke aansprakelijkheid van zijn zelfstandige medewerker tracht te weerhouden.

Indien de medewerker er niet in slaagt om de hierboven vermelde waarborgen te verkrijgen, geven wij hem de raad om zelf een verzekering te onderschrijven. Deze dekt, mits een bescheiden premie, niet alleen zijn burgerlijke aansprakelijkheid « uitbating », namelijk tegenover derden, maar ook rechtsbijstand indien hij persoonlijk aangevallen wordt, alsook alle persoonlijke opdrachten die hij aangegeven zou hebben aan zijn maatschappij.

2. De medewerker voert wel omschreven opdrachten uit, die gelijkgesteld kunnen worden aan onderaanneming, zelfs in het kader van architectuurovereenkomsten aangegaan door zijn « patroon ».

In dit geval zal de medewerker behoudens een geschreven overeenkomst welke hem vrijwaart van elke persoonlijke verantwoordelijkheid, zelf een verzekering moeten onderschrijven om zijn professionele burgerlijke aansprakelijkheid te dekken en om te voldoen aan zijn deontologische verplichtingen. Deze verzekering zal hem vrijwaren van elk verhaal tegen hem in het kader van de aan de maatschappij aangegeven opdrachten.


Van waar al die moeilijkheden ?

Wij moeten helaas vaststellen dat er te veel oppervlakkige of onjuiste informatie over dit onderwerp verspreid wordt. AR-CO is een maatschappij die bezorgd is om een degelijke professionele service te verlenen. Wij nemen de moeite om u te informeren over een complexe situatie die ons niet toerekenbaar is, maar die voortvloeit uit een beroepsverzekering ontsproten uit een deontologische verplichting (die niet onder een wetgeving valt maar uitsluitend onder een disciplinaire maatregel die uitgeoefend wordt door de Orde van Architecten). Tot op heden werd het Reglement van Beroepsplichten enkel verduidelijkt door « aanbevelingen » die alleen aan de leden van de Orde gericht zijn. In deze specifieke situatie lijkt ons een goede informatie onontbeerlijk.

Om goed verzekerd te zijn aarzel niet om contact met ons te nemen en dit zonder enige verplichting.

 

Wat is een vennootschap? Elementaire begrippen
 
De oprichting van een vennootschap van Belgisch recht moet in overeenstemming zijn met het Wetboek der Vennootschappen (wet van 7 mei 1999 in werking getreden op 6 februari 2001 ).

Een vennootschap wordt opgericht door een contract waarbij twee of verschillende personen:
• iets gemeenschappelijk inbrengen;
• om één of meer activiteiten uit te oefenen;
• met het oog op een rechtstreekse of indirecte patrimoniale winst.

De architecten zullen hoofdzakelijk belangstelling hebben voor de vennootschappen die van de rechtspersoonlijkheid zijn voorzien (de enige die op één van de tabellen van de Orde van Architecten ingeschreven kunnen worden en die de verantwoordelijkheid van de architect kunnen opnemen) en voor de burgerlijke vennootschappen met commerciële vorm (opgericht door houders van vrije beroepen, met winstoogmerk, maar die niet van de handelsrechtbank afhangen en niet failliet verklaard kunnen worden).

Onder deze vennootschappen, zal men hoofdzakelijk de BVBA (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), de CVBA (coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), de NV (naamloze vennootschap) en de EBVBA (eenpersoons-BVBA) oprichten.

Al deze vennootschappen moeten, op straffe van nietigheid, per authentieke notariële akte opgericht worden en neergelegd worden op de griffie van de handelsrechtbank. De commerciële vorm van het contract verleent aan de vennootschap de rechtspersoonlijkheid, terwijl de burgerlijke vorm (uitoefening van de architectuur) de vennootschap aan het burgerlijke en niet-commerciële recht onderhevig maakt.

Gevolgen van de rechts- of morele persoonlijkheid

Aldus opgericht, wordt de vennootschap een rechtsonderwerp (rechtspersoon) verschillend van zijn oprichters (natuurlijke personen). Zij moet een naam, een zetel en een nationaliteit hebben om geïdentificeerd te kunnen worden. Haar juridische bevoegdheid laat haar toe om economisch te handelen om de belangen van haar oprichters te verwezenlijken. Zij wordt eveneens onderworpen aan het strafrecht en dus onderhevig aan veroordeling.

Aldus verkrijgt de vennootschap door de wil van haar stichters een eigen leven, dat niet meer met dat van haar oprichters of vennoten verband houdt. Haar duur kan onbegrensd of van een overeengekomen duur zijn.

Men kan niet genoeg aan de architecten adviseren om zich tot een specialist van het vennootschapsrecht te richten voor de voorbereiding van de authentieke akte. Immers, de evolutie in de tijd van de vennoten, van het kapitaal, van de beleidsorganen en van vertegenwoordiging is van groot belang om veel conflictoorzaken te vermijden. De architectenvennootschap moet aan verschillende juridische, fiscale en deontologische verplichtingen voldoen.

 

Artikel 30bis - Inhoudingsplicht
 
Zie https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/30bis/index.htm

 

De waarborgen van uw polis worden geschorst: wat te doen?
 

De waarborgen van de polis worden geschorst na ingebrekestelling volgend op een niet-betaling van de premies en/of het niet indienen van de jaarlijkse aangifte der werken.

De schorsing zal worden opgeheven van zodra de toestand zal zijn geregulariseerd.

Wat houdt dergelijke schorsing in ?

De polis blijft actief, maar de schadegevallen die ontstaan tijdens de schorsingsperiode zijn niet meer gedekt ! (art. 11.2 Alg. Voorw. 208) (art. 6 wet van de Wet van 25/06/92).

Besluit:
Geschorst worden is erg! Voorkom dus deze situatie !

© CMS Imagine-IT
 
AR-CO info@ar-co.be
Tasson-Snelstraat 22 – B-1060 Brussel
T +32 2 538 66 33 F +32 2 538 06 44
DISCLAIMER |PRIVACY |E-NEWS | AR-CO RPM 0406.067.338 | Design Studio Van Son