HOME    KLANTENZONE    CONTACT   NEDERLANDS FRANÇAIS 
Home
VERZEKERING PER BEROEP
VERZEKERING BOUWHEER
CONTACTEER ONS
 
VERZEKERING PER BEROEP
Verzekering per beroep
NIEUWE POLISSEN vanaf maart 2017
Architecten - "loopbaanpolis" (AV 216)
Ingenieurs in de bouw - stabiliteit - "loopbaanpolis" (AV 216)
Bouwtechnische adviseurs en experten - "loopbaanpolis" (AV 216)
Vastgoedontwikkeling, -advies en -beheer - "loopbaanpolis" (AV 216)
Bouwactoren bij een enig bouwwerk (AV 216)
PROFESSIONALS FRANKRIJK
BOUWHEER
 
 
 
 
Aangifte opdrachten Schadegeval Bibliotheek
AR-CO e-news Vacatures Pers
Wie zijn wij FAQ Sitemap
     
Bouwactoren bij een enig bouwwerk (AV 216)
 
Deze informatiefiche wordt opgesteld overeenkomstig de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen in voege sinds 1 november 2014 en de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten alsook hun uitvoeringsbesluiten.

VOOR WIE?
Architecten, ingenieurs en alle andere bouwactoren zoals landmeters-experten, veiligheidscoördinatoren en hun vennoten die samen met de architect of de ingenieur een polis wensen voor één project.
Deze polis is geschikt in de volgende situaties:
- een opdracht binnen een tijdelijke vennootschap
- een éénmalige realisatie
- een uitzonderlijk project te waarborgen buiten de loopbaanpolis
- de kortlopende uitoefening van de beroepsactiviteit
- de buitenlandse professionelen die eenmalig een project in België realiseren

CONTRACTUELE DOCUMENTEN:
Algemene en Bijzondere Voorwaarden 216-PU

VOORWERP:
Dekking van de contractuele en buitencontractuele burgerlijke beroepsaansprakelijkheid
- de contractuele en buitencontractuele beroepsaansprakelijkheid in overeenstemming met de regels van het burgerlijk wetboek en/of de wetgeving op het beroep van architecten (wet van 20 maart 1939 en KB 25.4.2009), voor elke beroepshandeling zowel voor als na de aanvaarding van de werken met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid zoals bepaald in de artikelen 1792 en 2270 van het burgerlijk wetboek en de contactuele aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken na de aanvaarding van de werken;
- de burgerlijke gevolgen van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid wegens beroepshalve gestelde handelingen van de Verzekerden;
- de burgerlijke aansprakelijkheid uitbating in toepassing van de artikelen 1382 – 1383 en 1384 lid 3 van het burgerlijk wetboek met betrekking tot alle schade berokkend aan Derden gedurende de uitoefening van de activiteit maar die niet het gevolg is van een fout in de geleverde diensten.
De waarborg inzake de materiële schade omvat niet de volgende schades:
- de schade van esthetische aard,
- de zuivere immateriële schade,
- de zichtbare schade of schade door de Verzekerde gekend op het moment van de voorlopige oplevering,
- de schade ingevolge niet-accidentele pollutie,
- de schade voortvloeiend uit de wijzigingen en/of verbeteringen aan het gebouw na schadegeval,
- de materiële en immateriële schade beneden 2.500,00 euro. Dit bedrag is verbonden met de ABEX-index, met als basisindex deze van het eerste semester van 2007.

WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE BASIS:
• Voor de architecten: De verplichte verzekering cf. Wet van 15/02/2006 betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon (ook genoemd wet ‘Laruelle’, BS 25/04/2006) en KB van 25/04/2007 betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect (BS 23/05/2007).
• Voor de burgerlijk bouwkundig ingenieurs: Geen wettelijk verplichte verzekering.
• Voor landmeters-experten: De verplichte verzekering cf. Wet van 18/07/2013 betreffende de uitoefening door een rechtspersoon van het beroep van landmeter-expert (BS 05/09/2013) en Koninklijk Besluit van 24/04/2014 betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 11 mei 2013 tot bescherming van de titel en het beroep van landmeterexpert (BS 03/06/2014).
• Voor de veiligheidscoördinatoren: KB van 25 januari 2001 met betrekking tot de tijdelijke of mobiele werkplaatsen (BS 7/2/2001).

VERZEKERINGSNEMER:
Architecten en ingenieurs, of andere bouwactoren die samen met de architect of de ingenieur een polis wensen, als natuurlijk persoon, via hun vennootschap of in associatie.

VERZEKERDEN:
De in de bijzondere voorwaarden vermelde personen, waarvan minstens 1 hetzij architect, hetzij ingenieur is.

DEKKINGEN:
Op maat in functie van het project en het beroepsprofiel van de verzekerden, met waarborgen per schadegeval, voor materiële en immateriële schade (behalve de hierboven vermelde niet gewaarborgde schades) en
lichamelijke schade.
• Voor architecten en ingenieurs minimum dekking per schade:
-    500.000,00 EUR voor materiële en immateriële schade (basisindex ABEX: 654);
- 1.500.000,00 EUR voor lichamelijke schade (basis van de consumptieprijsindex 105,78, basis 2004=100);
• Voor landmeters:
-    300.000,00 EUR voor materiële en immateriële schade (basisindex ABEX: 654);
- 1.200.000,00 EUR voor lichamelijke schade (basis van de consumptieprijsindex 105,78, basis 2004=100);
• Voor andere beroepen:
- variabele dekking, afh van beroepscategorie.
• Aanvullingen voor iedereen:
-     10.000,00 EUR voor aan de verzekerde toevertrouwde goederen (basisindex ABEX: 654)
-    500.000,00 EUR voor reddingskosten;
-    500.000,00 EUR voor interesten met betrekking tot de in hoofdsom verschuldigde vergoeding door de verzekeraar, de kosten ingevolge de burgerlijke vorderingen, alsook de erelonen en kosten van advocaten en experten (basis van de consumptieprijsindex 115,70, basis 1988=100)

DUUR:
De tienjarige aansprakelijkheidswaarborg gaat in vanaf de begindatum van de polis plus 10 jaar na de voorlopige oplevering, en tot ten laatste 12 jaar na de uitgifte van de polis, langer mits bijvoegsel.

IN TE DIENEN DOCUMENTEN DOOR DE VERZEKERINGSNEMER:
“Klantenfiche Enige opdracht” + bijlagen ( schadestatistiek per verzekerde, plannen, overeenkomst met medecontractanten, andere polissen, enz...)

PREMIE:
De enige premie wordt berekend volgens de premievoet vermeld in de Bijzondere Voorwaarden 216 :
• Voor architectuuropdrachten: in ‰ van de waarde van de werken
• Voor afzonderlijke ingenieursstudies: in % van het bedrag van de gefactureerde erelonen of vergoedingen of in °/°° van de waarde van de werken
• Voor gecombineerde opdrachten binnen het project: in ‰ van de waarde van de werken

FRANCHISE:
Minimum van 500,00 EUR + 15% van het bedrag van de schadevergoeding met een maximum van 6.250,00 EUR (basisindex ABEX 654). Verschillende andere vrijstellingen zijn mogelijk.
In geval van minnelijke regeling voor de gerechtelijke procedure of na afloop van de gerechtelijke procedure waarbij geen schadevergoeding verschuldigd is aan de eiser, zal geen enkele vrijstelling ingehouden worden aan de verzekerde op de procedurekosten, evenmin als op de erelonen of kosten voor verdediging.


 

Download:
   
Productinformatiefiche PU 216-v1
Algemene Voorwaarden PU 216
Klantenfiche Enige Opdracht 2016-v4

© CMS Imagine-IT
 
AR-CO info@ar-co.be
Tasson-Snelstraat 22 – B-1060 Brussel
T +32 2 538 66 33 F +32 2 538 06 44
DISCLAIMER |PRIVACY |E-NEWS | AR-CO RPM 0406.067.338 | Design Studio Van Son