HOME    KLANTENZONE    CONTACT   NEDERLANDS FRANÇAIS 
Home
VERZEKERING PER BEROEP
VERZEKERING BOUWHEER
CONTACTEER ONS
 
VERZEKERING PER BEROEP
Verzekering per beroep
NIEUWE POLISSEN vanaf maart 2017
Architecten - "loopbaanpolis" (AV 216)
Ingenieurs in de bouw - stabiliteit - "loopbaanpolis" (AV 216)
Bouwtechnische adviseurs en experten - "loopbaanpolis" (AV 216)
Vastgoedontwikkeling, -advies en -beheer - "loopbaanpolis" (AV 216)
Bouwactoren bij een enig bouwwerk (AV 216)
PROFESSIONALS FRANKRIJK
BOUWHEER
 
 
 
 
Aangifte opdrachten Schadegeval Bibliotheek
AR-CO e-news Vacatures Pers
Wie zijn wij FAQ Sitemap
     
Bouwtechnische adviseurs en experten - "loopbaanpolis" (Algemene Voorwaarden 216)
 
Deze informatiefiche wordt opgesteld overeenkomstig de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen in voege sinds 1 november 2014 en de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten alsook hun uitvoeringsbesluiten.

VOOR WIE?

De landmeters, de bouwtechnische ingenieurs, de interieurarchitecten, de landschapsarchitecten, de projectmanagers, de veiligheidscoördinatoren, de controleorganismen, de tekenaars, de energie- en ventilatiedeskundigen, de stedenbouwkundigen, de milieudeskundigen, de experten, of hun vennoten die een polis wensen voor hun loopbaan. De medewerkers van verzekerde personen.

CONTRACTUELE DOCUMENTEN:
Algemene Voorwaarden 216-CTEX en Bijzondere Voorwaarden 216.

VOORWERP:
Dekking van de contractuele en buitencontractuele burgerlijke beroepsaansprakelijkheid,
- de contractuele beroepsaansprakelijkheid in overeenstemming met de regels van het burgerlijk wetboek;
- de burgerlijke gevolgen van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid wegens beroepshalve gestelde handelingen van de Verzekerden;
- de burgerlijke aansprakelijkheid uitbating in toepassing van de artikelen 1382 – 1383 en 1384 lid 3 van het burgerlijk wetboek met betrekking tot alle schade berokkend aan Derden gedurende de uitoefening van de activiteit maar die niet het gevolg is van een fout in de geleverde diensten.

WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE BASIS:
• Voor landmeters-experten: De verplichte verzekering cf. Wet van 18/07/2013 betreffende de uitoefening door een rechtspersoon van het beroep van landmeter-expert (BS 05/09/2013) en Koninklijk Besluit van 24/04/2014 betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 11 mei 2013 tot bescherming van de titel en het beroep van landmeter-expert (BS 03/06/2014).
• Voor veiligheidscoördinatoren: KB 25 januari 2001 m.b.t. de tijdelijke of verplaatsbare werkplaatsen (BS 7/2/2001).
Voor de overige beroepen: geen wettelijke normering.

VERZEERINGSNEMER:
De landmeters, de bouwtechnische ingenieurs, de interieurarchitecten, de landschapsarchitecten, de projectmanagers, de veiligheidscoördinatoren, de controleorganismen, de tekenaars, de energie- en ventilatiedeskundigen, de stedenbouwkundigen, de milieudeskundigen, de experten, of hun vennootschap. De medewerkers van verzekerde personen.

VERZEKERDEN:
De landmeters, de bouwtechnische ingenieurs, de interieurarchitecten, de landschapsarchitecten, de projectmanagers, de veiligheidscoördinatoren, de controleorganismen, de tekenaars, de energie- en ventilatiedeskundigen, de stedenbouwkundigen, de milieudeskundigen, de experten, of vennoten en hun stagiairs (in het kader van hun stage), al hun aangestelden. De medewerkers van verzekerde personen.

DEKKINGEN:
Modulair in functie van de premie met waarborgen per schadegeval, die minimaal bedragen:
-    300.000,00 EUR tot 750.000,00 EUR voor materiële en immateriële schade (basisindex ABEX: 648);
- 1.200.000,00 EUR voor lichamelijke schade (basis van de consumptieprijsindex 105,78, basis 2004=100);
-      10.000,00 EUR voor aan de verzekerde toevertrouwde goederen (basisindex ABEX: 648)
-    500.000,00 EUR voor reddingskosten;
-    500.000,00 EUR voor interesten met betrekking tot de in hoofdsom verschuldigde vergoeding door de verzekeraar, de kosten ingevolge de burgerlijke vorderingen, alsook de erelonen en kosten van advocaten en experten (basis van de consumptieprijsindex 115,70, basis 1988=100)

DUUR:
Een jaar met stilzwijgende verlenging per kalenderjaar.

In te dienen documenten door de verzekeringsnemer:
• Schadestatistiek (op het moment van de verzekeringsaanvraag, indien de vorige activiteit gedekt is door een ander verzekeringscontract bij een andere verzekeringsmaatschappij).
• Jaarlijkse aangifte van opdrachten (waarde van de werken en/of bedrag van de gefactureerde erelonen).

PREMIE:
Minimumpremie: niet terug vorderbaar voorschot te betalen aan het begin van het jaar voor iedere verzekerde vermeld in de bijzondere voorwaarden: 400,00 EUR/jaar + belasting 9,25% + kosten 5,75%
De jaarlijkse premie wordt berekend op basis van de jaarlijkse aangifte van de werken volgens de rekenvoeten vermeld in de Bijzondere Voorwaarden :
• in % van het bedrag van de gefactureerde erelonen of vergoedingen.
• In °/°° op de bouwwaarde der werken
Medewerkers van verzekerde personen betalen een forfaitaire premie van 180,00 EUR/jaar.

FRANCHISE:
Minimum van 500,00 EUR + 15% van het bedrag van de schadevergoeding met een maximum van 6.250,00 EUR (basisindex ABEX 648).
Medewerkers van verzekerde personen betalen een forfaitaire vrijstelling van maximaal 2.500,00 EUR.
Indien een minnelijke schikking voor het begin van een gerechtelijke procedure getroffen kan worden of de klacht ongegrond wordt verklaard, is er geen vrijstelling verschuldigd.


 


Download:
   
Productfiche CTEX-216-v1b
Algemene Voorwaarden CTEX-216
Klantenfiche loopbaanpolis 2017-v1

© CMS Imagine-IT
 
AR-CO info@ar-co.be
Tasson-Snelstraat 22 – B-1060 Brussel
T +32 2 538 66 33 F +32 2 538 06 44
DISCLAIMER |PRIVACY |E-NEWS | AR-CO RPM 0406.067.338 | Design Studio Van Son