HOME    KLANTENZONE    CONTACT   NEDERLANDS FRANÇAIS 
Home
VERZEKERING PER BEROEP
VERZEKERING BOUWHEER
CONTACTEER ONS
 
VERZEKERING PER BEROEP
Verzekering per beroep
NIEUWE POLISSEN vanaf maart 2017
Architecten - "loopbaanpolis" (AV 216)
Ingenieurs in de bouw - stabiliteit - "loopbaanpolis" (AV 216)
Bouwtechnische adviseurs en experten - "loopbaanpolis" (AV 216)
Vastgoedontwikkeling, -advies en -beheer - "loopbaanpolis" (AV 216)
Bouwactoren bij een enig bouwwerk (AV 216)
PROFESSIONALS FRANKRIJK
BOUWHEER
 
 
 
 
Aangifte opdrachten Schadegeval Bibliotheek
AR-CO e-news Vacatures Pers
Wie zijn wij FAQ Sitemap
     
Architecten - loopbaanpolis (Algemene Voorwaarden 216)
 
Deze informatiefiche wordt opgesteld overeenkomstig de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen in voege sinds 1 november 2014 en de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten alsook hun uitvoeringsbesluiten.

VOOR WIE?
Architecten of vennoten die een polis wensen voor hun loopbaan, evenals architectn-stagiairs.

CONTRACTUELE DOCUMENTEN:
Algemene Voorwaarden 216-ARCH en Bijzondere Voorwaarden 216-PC101

VOORWERP:
- de contractuele en buitencontractuele beroepsaansprakelijkheid in overeenstemming met de regels van het burgerlijk wetboek en de wetgeving op het beroep van architecten (wet van 20 maart 1939 en KB 25.4.2007), voor elke beroepshandeling op gebied van architectuur zowel voor als na de aanvaarding van de werken met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid zoals bepaald in de artikelen 1792 en 2270 van het burgerlijk wetboek en de contactuele aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken na de aanvaarding van de werken;
- de burgerlijke gevolgen van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid wegens beroepshalve gestelde handelingen van de Verzekerden;
- de burgerlijke aansprakelijkheid uitbating in toepassing van de artikelen 1382 – 1383 en 1384 lid 3 van het burgerlijk wetboek met betrekking tot alle schade berokkend aan Derden gedurende de uitoefening van de activiteit maar die niet het gevolg is van een fout in de geleverde diensten.

WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE BASIS:
De verplichte verzekering cf. Wet van 15/02/2006 betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon (ook genoemd wet ‘Laruelle’, BS 25/04/2006) en KB van 25/04/2007 betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect (BS 23/05/2007).

VERZEKERINGSNEMER:
Architect of zijn vennootschap, alsook architecten-stagiairs

VERZEKERDEN:

Architect, zijn medewerkers, stagiairs (in het kader van hun stage), al hun aangestelden.
De architect-stagiair (als autonoom optredend architect).

DEKKINGEN:
Modulair in functie van de premie met waarborgen per schadegeval, die bedragen:
-    750.000,00 EUR voor materiële en immateriële schade (basisindex ABEX: 648);
- 1.500.000,00 EUR voor lichamelijke schade (basis van de consumptieprijsindex 105,78, basis 2004=100);
-      10.000,00 EUR voor aan de verzekerde toevertrouwde goederen (basisindex ABEX: 648)
• Aanvullingen:
- 500.000,00 EUR voor reddingskosten;
- 500.000,00 EUR voor interesten met betrekking tot de in hoofdsom verschuldigde vergoeding door de verzekeraar, de kosten ingevolge de burgerlijke vorderingen, alsook de erelonen en kosten van advocaten en experten (basis van de consumptieprijsindex 115,70, basis 1988=100)

DUUR:
Een jaar met stilzwijgende verlenging per kalenderjaar.

IN TE DIENEN DOCUMENTEN DOOR DE VERZEKERINGSNEMER:
• Schadestatistiek  (op het moment van de verzekeringsaanvraag, indien de vorige activiteit gedekt is door een ander verzekeringscontract bij een andere verzekeringsmaatschappij).
• Jaarlijkse aangifte van opdrachten (waarde van de werken en/of bedrag van de gefactureerde erelonen).
•  Verklaring dat er nog geen opdrachten waren (starter).

PREMIE:
Minimumpremie: niet terug vorderbaar voorschot te betalen aan het begin van het jaar voor iedere verzekerde vermeld in de bijzondere voorwaarden: 400 EUR/jaar + belasting 9,25% + kosten 5,75% = 460,00 EUR
De jaarlijkse premie wordt berekend op basis van de jaarlijkse aangifte van de werken volgens de rekenvoeten vermeld in de Bijzondere Voorwaarden:
- Volledige opdrachten: in ‰ van de waarde van de werken
- Gedeeltelijke opdrachten: type A (tot het aanvragen van de bouwvergunning), type B (tot het indieningsdossier) of type C (controle van de werken en oplevering): in ‰ van de waarde van de werken
- Andere opdrachten (expertise, beheer, stedenbouw, adviezen, afbraakvergunning, planning en coördinatie van de werken, opdrachten zonder bouwvergunning ): in % van het bedrag van de gefactureerde erelonen

PREMIE voor ARCHITECTEN-stagiairs:
Minimumpremie: niet terug vorderbaar voorschot te betalen aan het begin van het jaar voor iedere verzekerde vermeld in de bijzondere voorwaarden: 200,00 EUR/jaar + belasting 9,25% + kosten 5,75% = 230,00 EUR
De jaarlijkse premie wordt berekend op basis van de jaarlijkse aangifte van de werken volgens de rekenvoeten
vermeld in de Bijzondere Voorwaarden:
• Volledige opdrachten: in ‰ van de waarde van de werken, maar gratis voor opdrachten met een bouwwaarde < 150.000,00 EUR !
Gedeeltelijke opdrachten: type A (tot het aanvragen van de bouwvergunning), type B (tot het indieningsdossier) of type C (controle van de werken en oplevering): in ‰ van de waarde van de werken, maar gratis voor opdrachten met een bouwwaarde < 150.000,00 EUR !
Andere opdrachten (expertise, beheer, stedenbouw, adviezen, afbraakvergunning, planning en coördinatie van de werken, opdrachten zonder bouwvergunning): in % van het bedrag van de gefactureerde erelonen

FRANCHISE:
Minimum van 500,00 EUR + 15% van het bedrag van de schadevergoeding met een maximum van 6.250,00 EUR (basisindex ABEX 648).
Indien een minnelijke schikking voor het begin van een gerechtelijke procedure getroffen kan worden of de klacht ongegrond wordt verklaard, is er geen vrijstelling verschuldigd.


 

Download:
   
Productfiche ARCH-216-v1b
Algemene Voorwaarden ARCH-216
Klantenfiche loopbaanpolis 2017-v1

© CMS Imagine-IT
 
AR-CO info@ar-co.be
Tasson-Snelstraat 22 – B-1060 Brussel
T +32 2 538 66 33 F +32 2 538 06 44
DISCLAIMER |PRIVACY |E-NEWS | AR-CO RPM 0406.067.338 | Design Studio Van Son