HOME    KLANTENZONE    CONTACT   NEDERLANDS FRANÇAIS 
Home
VERZEKERING PER BEROEP
VERZEKERING BOUWHEER
CONTACTEER ONS
 
VERZEKERING BOUWHEER
Verzekering Bouwheer
ALLE BOUWPLAATSRISICO’S Nieuwbouw (AV218)
ALLE BOUWPLAATSRISICO’S Verbouwing (AV 218)
TOP GLOBALE AR-CO van de Bouwheer (AV 216)
PRIJS- en TERMIJNGARANTIE Architecten-Bouwers
 
 
 
 
Aangifte opdrachten Schadegeval Bibliotheek
AR-CO e-news Vacatures Pers
Wie zijn wij FAQ Sitemap
     
TOP GLOBALE AR-CO van de BOUWHEER
 
Deze informatiefiche wordt opgesteld overeenkomstig de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen in voege sinds 1 november 2014 en de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten alsook hun uitvoeringsbesluiten.

VOOR WIE?
Voor de bouwheren, fysieke of rechtspersonen, eigenaars of huurders, die bouwwerken, renovatie of wijzigingen aan de woning aanbrengen, tot waarborg van materiële schade.

CONTRACTUELE DOCUMENTEN:
Verzekering “TOP GLOBALE AR-CO van de BOUWHEER” - Algemene en Bijzondere Voorwaarden TOP GLO 216

VOORWERP:
 1. Waarborg “Materiële schade” bij het in gebreke blijven van de verantwoordelijke intervenant
  In deze waarborg dekt de verzekering de herstelkosten van materiële schade die volgt uit een bouwgebrek tijdens de duurtijd van de werken of die het gebouw geheel of gedeeltelijk zou tenietdoen gedurende de periode van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid, tot 12 jaar maximaal ( 2 jaar voor de werf en 10 jaar decenale aansprakelijkheid).
  De materiële schade die vergoed wordt betreft:
  • De stabiliteit van de funderingen, van de muren, van de dragende structuur of van het dakgebinte;
  • De waterinsijpeling via het dak, de externe muren van de bewoonbare ruimtes en de kelders;
  • Het verlies van water via de ondergrondse rioleringen;
  • Het verzakken van de binnenvloeren.

 2. Waarborg “burgerlijke aansprakelijkheid eigenaar”
  Bij vorderingen inzake abnormale burenhinder op grond van artikel 544 Burgerlijk Wetboek of op basis van artikel 1386 ( “ schade veroorzaakt door instorting van het gebouw,(…) wegens een gebrek in de bouw”) waarborgt de verzekering de materiële schade aan naburige gebouwen, die zich binnen 25 meter van het verzekerde gebouw bevinden en opgenomen zijn in de polis.

 3. Waarborg “ voorschieten van fondsen”
  De verzekering schiet ook de noodzakelijke fondsen voor om schade te herstellen of voorlopige maatregelen te nemen indien intervenanten in gebreke blijven ten aanzien van materiële schade opgesomd in nummer 1, en een onmiddellijke financiële tussenkomst hiervoor weigeren.

WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE BASIS:
Geen wettelijke verplichting.
Geen dubbele verzekering met de BA familiale voor de particuliere bouwheren.

VERZEKERINGSNEMER:
De fysieke of rechtspersoon vermeld in de bijzondere voorwaarden, die ook iemand anders dan de bouwheer kan zijn.

VERZEKERDEN:
De eigenaar of de huurder – gemachtigd door de eigenaar om verbouwingen uit te voeren, bouwheer of niet. Met uitzondering van de aannemers van het verzekerde goed.

DEKKINGEN:
 1. NIEUWBOUW
  • Waarborg Materiële schade: 125,00 EUR/m3 van het totale volume, met maximum van 370.000,00 EUR. Bijkomend eenzelfde bedrag voor reddingskosten.
  • Waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid: 125,00 EUR/m3 van het totale volume, met maximum van 250.000,00 EUR; 500.000,00 EUR voor reddingskosten; n500.000,00 EUR voor interesten met betrekking tot de in hoofdsom verschuldigde vergoeding door de verzekeraar (basis van de consumptieprijsindex 114,73, basis 1988=100)
  • Waarborg Voorschieten van fondsen: inbegrepen in de Waarborg Materiële schade

 2. WIJZIGING of UITBREIDING
  • Waarborg Materiële schade: 30,00 EUR/m3 van het totale volume, vermeerderd met de waarde van de werken. De waarborg bedraagt minimum 75.000,00 EUR en maximum 370.000,00 EUR. Bijkomend eenzelfde bedrag voor reddingskosten.
  • Waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid: 30,00 EUR/m3 voor het bijkomende volume volgens de aangegeven waarde der werken. De waarborg bedraagt minimum 50.000,00 EUR en maximum 250.000,00 EUR; 500.000,00 EUR voor reddingskosten; 500.000,00 EUR voor interesten met betrekking tot de in hoofdsom verschuldigde vergoeding door de verzekeraar (basis van de consumptieprijsindex 114,73, basis 1988=100)
  • Waarborg Voorschieten van fondsen : inbegrepen in de Waarborg Materiële schade.

PREMIE:
De enige premie wordt berekend volgens het aangemelde volume bij nieuwbouw, of op de aangemelde waarde der werken bij Wijziging of Uitbreiding, en volgens het aantal naburige gebouwen. De minimale premie bedraagt 1.000,00 EUR, taksen 9,25 % en kosten 5,75 incl.

FRANCHISE:
1.250,00 EUR + 10% van het bedrag van de schadevergoeding of het voorschot.
In geval van gerechtelijke procedure wordt de voet van 10 % verhoogd naar 15 %.
Er is geen vrijstelling op de erelonen of kosten voor verdediging.

DUUR:

10 of 12 jaar. De periode van de werken bedraagt max. 2 jaar. De decenale waarborg neemt een aanvang op de datum van de voorlopige oplevering en eindigt maximaal 12 jaar na de onderschrijving van de polis.

IN TE DIENEN DOCUMENTEN DOOR DE VERZEKERINGSNEMER:
- Statistisch formulier (maakt deel uit van de bouwvergunningsaanvraag) ingevuld en ondertekend door de architect.
- Kadastraal plan

WANNEER ONDERSCHRIJVEN ?
Voor de ondertekening van het eerste aannemingscontract. 
Download:
   
Fiche product TOP GLO 216 (2016-v1)
Klantenfiche TOP GLO 216-v2
Algemene Voorwaarden TOP GLO 216 (20161123-v2)
Richtlijnen TOP GLO 216 (20170530-v3)Enkele voorbeelden… ?

 1. De werf werd opgestart. Tijdens de werken barsten de muren, de expertise wijst uit dat er een fout is begaan door de aannemer metselwerken. Deze is niet verzekerd en niet in staat om de herstelling te dragen. Hij valt in faling. De "TOP GLOBALE AR-CO" treedt in diens plaats en vergoedt de Bouwheer.

 2. Twee jaar na de voorlopige oplevering, is het dak beschadigd, het lekt en er zijn gebreken. De mogelijke aansprakelijken liggen in ruzie en weigeren tussen te komen zolang de procedure loopt. De "TOP GLOBALE AR-CO" schiet, zonder het einde van de procedure af te wachten, de nodige fondsen om het dak te herstellen voor aan de Bouwheer.

 3. Tijdens de graafwerken, scheurt het naburig pand. Het staat vast dat noch de architect, noch de aannemer, noch de ingenieur een aanwijsbare fout maakten… Dergelijke schade valt ten laste van de Bouwheer-eigenaar. De "TOP GLOBALE AR-CO" vergoedt de buur in diens plaats.

© CMS Imagine-IT
 
AR-CO info@ar-co.be
Tasson-Snelstraat 22 – B-1060 Brussel
T +32 2 538 66 33 F +32 2 538 06 44
DISCLAIMER |PRIVACY |E-NEWS | AR-CO RPM 0406.067.338 | Design Studio Van Son