HOME    KLANTENZONE    CONTACT   NEDERLANDS FRANÇAIS 
Home
VERZEKERING PER BEROEP
VERZEKERING BOUWHEER
CONTACTEER ONS
 
 
 
 
 
Aangifte opdrachten Schadegeval Bibliotheek
AR-CO e-news Vacatures Pers
Wie zijn wij FAQ Sitemap
     

Twee bijkomende modelcontracten
 
Geachte mevrouw, Geachte heer,

We hebben twee bijkomende modelcontracten ontwikkeld. We raden u aan om deze te gebruiken met uw klanten.
Deze twee contracten geven u up-to-date en flexibele documenten aangepast aan uw beroepssituatie.

1.    Een “light” contract voor voorstudies of andere architectuuropdrachten zonder uitvoering van werken.
Het modelcontract “voorstudie” kan u gebruiken wanneer niet op voorhand vastligt of de bouwheer wel met u in zee wil gaan voor de volledige opdracht (of ten minste voor de gesloten ruwbouw).
Vergeet niet om in elk geval de wettelijke informatiefiche te bezorgen aan uw klant, voor een volledige opdracht, een opdracht “gesloten ruwbouw” of een voorstudie. Hiermee beantwoordt u aan de wetgeving en beschermt u uzelf!

2.    Een modelcontract voor uw andere diensten.
We hebben ook een modelcontract ontwikkeld voor diensten als bouwtechnische expertise, analyse, technische studies, energieprestatiecertificering, enz.

Bij deze willen we ook al onze verzekerden bedanken die ons hun opmerkingen en suggesties hebben bezorgd na de publicatie van ons nieuwe modelcontract van eind december 2017.
Blijf ons gerust uw vragen en opmerkingen sturen. Wij evalueren ze en passen eventueel onze documenten aan zodat ze steeds up to date blijven.

Zoals steeds staan we met raad en daad klaar om u te helpen.

Met vriendelijke groeten,

Eric Bombey,
CEOWil u meer details?

Het “light” contract voor een voorstudie
laat toe om uw opdracht te omschrijven en uw erelonen vast te leggen in een korter en eenvoudiger contract.
De bouwheer engageert zich niet voor het hele project en u hebt de zekerheid dat u betaald zult worden voor het werk in de voorstudiefase.
Als de bouwheer en u beslissen om verder samen te werken, kan u dit contract uitbreiden met het “volledige” contract voor een architectuuropdracht (dat u uiteraard moet aanpassen aan de specifieke situatie van het project en de klant).

Met het modelcontract voor de dienstenopdrachten willen we de administratie tot een minimum beperken. De Algemene Voorwaarden zijn niet-onderhandelbaar. De Bijzondere Voorwaarden worden ingevuld en aangepast per opdracht.
De bedoeling is alweer om uw opdracht correct te omschrijven en duidelijkheid te bieden over de voorwaarden van de samenwerking.

 
Download hier:
   
Modelvoorstudieovereenkomst
Modelarchitectuurovereenkomst
Informatiefiche (voorbeeld)
Dienstenovereenkomst - Algemene Voorwaarden
Dienstenovereenkomst - Bijzondere Voorwaarden


UITNODIGING SEMINARIE
 
"Bescherming van intellectuele eigendom"
op donderdag 15 maart 2018 om 18u00
in de kantoren van AR-CO, Tasson-Snelstraat 22, 1060 Brussel

Beste verzekerde,
Beste architect,

Weet u hoe u uw intellectuele eigendomsrechten als ontwerper in de bouw kan beschermen? Moet u een merk, een model of een tekening laten beschermen? Hoe werkt het auteursrecht voor een architecturaal werk? Hoe zit het met de vergoeding en wat zijn de fiscale voor- en nadelen?

AR-CO nodigt u uit voor een leerzame avond met gespecialiseerde juristen en advocaten.


PROGRAMMA

vanaf 17u45 Onthaal met koffie, thee en frisdrank
18u00
1. INLEIDING (10')
18u10
2. INTELLECTUELE EIGENDOM: MERKEN,   TEKENINGEN, MODELLEN, AUTEURSRECHT (50')
door Dhr. Arie Mout, European & Benelux Trademark Attorney, Kantoor Pronovem Marks Brussel - www.pronovem.com
  2.1. Bescherming via het merkenrecht: Waarom een merk laten registreren? Wat zijn de formaliteiten? Wat zijn de voorwaarden zodat een merk geldig beschermd blijft?
  2.2. Bescherming via het tekeningen- en modellenrecht: Waarom een tekening of een model registreren? Wat kan je registreren als tekening of model? Wat zijn de formaliteiten? Wat zijn de voorwaarden zodat een tekening of model geldig beschermd blijft?
  2.3. Bescherming via het auteursrecht: Wat zijn de formaliteiten om een creatie te beschermen?
19u00
2.4. Vragen & antwoorden (10')
19u10
Pauze – broodjes en drank
19u40
3. AUTEURSRECHT VOOR ARCHITECTURALE WERKEN (50')
door Mr Emmanuel Van Melkebeke, advocaat aan de balie van Brussel, Advocatenkantoor JVM - www.jvm.be
  3.1. Bescherming van architecturale werken door het auteursrecht: Rechten van architecten bij reproductie van hun gebouwen (foto’s, boeken, etc.); Mogelijke conflicten tussen de rechten van de eigenaar en de rechten van de architect (aanpassingen, renovaties, enz.); Contractuele clausules in het contract met de Bouwheer; enz.
  3.2. Fiscaliteit van auteursrechten: Valorisatie van een deel van de vergoeding van architecten als roerende inkomsten: standpunt van de belastingadministratie en gevolgen voor de contracten met werknemers en zelfstandige medewerkers van architectenbureaus.
20u30
3.3. Vragen & antwoorden (10')
20u40
4. BESLUIT (5')
20u45
Netwerkmoment & drink (45')
21u30 EINDE

 In samenwerking met:
Deelname is gratis. Voor een vlot verloop vragen we om u in te schrijven voor 8 maart 2018:
klik hier


Een erkenning als permanente vorming bij de Orde van Architecten – Vlaamse Raad is aangevraagd.
 

Opgelet
:
 • Het aantal plaatsen is beperkt. De organisatie houdt zich het recht voor om de locatie te wijzigen of het seminarie uit te stellen als omstandigheden buiten hun wil daartoe nopen. Alle aangemelde deelnemers worden op de hoogte gehouden via email en via de website www.ar-co.be.
 • Heeft u suggesties of opmerkingen, geef ze dan zeker door. Wij staan klaar om te luisteren en te antwoorden.


Het nieuwe contract Architect – Bouwheer
 

Geachte mevrouw, Geachte heer,
Beste verzekerden,

Zoals aangekondigd sturen we u bij deze het nieuwe modelcontract architect-bouwheer. We hebben dit model opgesteld rekening houdend met de recente evoluties in wetgeving en rechtspraak.

Ook de vragen en opmerkingen die u en uw collega’s ons regelmatig doorgeven hebben we verwerkt in het contract. We waarderen uw input en moedigen u aan om ook in de toekomst uw ervaringen te delen zodat het contract samen met het beroep kan evolueren.

Goede afspraken maken goede vrienden en dus voorkomt een goed contract discussies en vergemakkelijkt het oplossingen wanneer er toch problemen opduiken.

We hebben dit contract opgesteld als een werkdocument voor u, waarin u uw opdracht en taken kan bepalen en duidelijk de rechten en plichten van elke partij vastleggen.

Als verzekerde bij AR-CO raden we u aan om dit nieuwe document te gebruiken met uw klanten.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, contacteer ons dan gerust.

Met vriendelijke groeten,

Eric Bombey,
CEO


 
 DOWNLOAD HIER:
 Wettelijke informatiefiche (voorbeeld)
 Contract Architect-Bouwheer
 (Word-documenten die u kan aanpassen aan uw eigen behoeften)

U zou graag meer uitleg van ons team ontvangen over de inhoud en het gebruik van het standaardcontract, maar u kon niet deelnemen aan de informatiesessies?

 

Laat het ons weten via e-mail (klik hier) en afhankelijk van de vraag organiseren we een extra vergadering.

* * *
FOCUS op de aanpassingen ten gevolge van de veranderde wetgeving en rechtspraak

Bij het arrest van 05/09/2014 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over de geldigheid van de clausule die de in solidum van de architect uitsluit. Het contract is hieraan aangepast.

Het Hof van Cassatie heeft in haar arrest van 19 mei 2016 bepaald dat een architect zijn of haar opdracht kan beperken tot de gesloten ruwbouw (wind- en waterdicht). Het nieuw contract is aangepast op dit punt en wij hebben erop gelet om uw aansprakelijkheid ter zake te beperken.

Op 9 januari 2017 heeft het Hof van Cassatie zich ook uitgesproken over de lichte verborgen gebreken en de grove gebreken die de stabiliteit van het gebouw aantasten (volgens artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek).

Sinds 31/05/2014 zijn vrije beroepen onderworpen aan het Wetboek van Economisch Recht met als doel de consument - die beschouwd wordt als "zwakke partij" bij het contract - te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken.
De "consument" is de natuurlijke persoon die optreedt in het kader van zijn privéleven. Een rechtspersoon is dus geen consument.

Onze raad:
Bezorg uw klant als precontractuele informatie een Wettelijke Informatiefiche over u als architect of uw architectenvennootschap met daarin:
- de identificatie van de architect en / of het bureau,
- het berekeningsmodel van de erelonen
- de omschrijving van de geboden diensten,
- de Inlichtingen over de verzekeringen
- de indicatieve termijnen voor het leveren van de diensten
- de Algemene Voorwaarden van toepassing = uw eigen standaardcontract

Tip:
Verzend deze « Informatiefiche » en uw eigen standaardcontract, gedateerd. Wijs – ook geschreven – op de noodzaak van een getekende overeenkomst!

Het herroepingsrecht houdt in dat de consument de mogelijkheid heeft om zijn beslissing te herzien binnen 14 dagen na ondertekening van het contract buiten het kantoor van de architect ("verkoop op afstand")
Als u deze informatie niet hebt verstrekt, is de herroepingsperiode 12 maanden!

In geval van problemen kan het niet-respecteren van deze verplichtingen tot de nietigheid van het contract leiden: u zal niet vergoed worden voor de diensten die u gedurende deze periode hebt verleend. Erger nog: de ontvangen erelonen moet u mogelijks terugstorten.

Wat de formulering en interpretatie van de contractclausules betreft, worden niet alleen de onrechtmatige bedingen gesanctioneerd. Dubbelzinnige clausules of lacunes in het contract moet men interpreteren in het voordeel van de consument (in het licht van uw informatie- en bijstandsverplichting als architect) ...

AR-CO heeft de clausules aangepast in overeenstemming met de regels en wetgeving zodat ze niet als onwettig of onevenwichtig beschouwd worden. Kort samengevat, het contract is aangepast aan de geldende wetgeving rekening houdend met de evolutie van de rechtspraak.


AR-CO is op zoek naar een medewerker voor de functie:
 
INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE

Doel van de functie:
Informatie verzamelen voor een professionele communicatie, rekening houdende met de visie en strategie van AR-CO om haar positie op de markt en haar imago te versterken.


Verantwoordelijkheden:

Eindverantwoordelijkheid 1
De corporate website van AR-CO ontwikkelen en de inhoud ervan beheren in samenwerking met een externe partner

Eindverantwoordelijkheid 2

Nieuwe communicatie-initiatieven opmaken en ontwikkelen en ook de communicatie binnen het bedrijf en naar de markt toe bevorderen.

Eindverantwoordelijkheid 3

Interne en externe communicatieteksten (artikelen, nieuwsberichten, interviews, ...) en nota’s over de nieuwe diensten/producten opstellen ten behoeve van verzekeringstussenpersonen en klanten, om de informatie efficiënt en in aangepaste vorm te verspreiden.

Eindverantwoordelijkheid 4

Interne en/of externe communicatie-initiatieven opvolgen, inschatten en - indien nodig - aanpassen, om hun effectiviteit te verhogen.

Eindverantwoordelijkheid 5
Presentaties voorbereiden voor evenementen in samenwerking met de verkopers


Positie:

Rapporteert  hiërarchisch en functioneel aan de CEO


Profiel:
Minimum  Bachelor diploma in communicatiewetenschappen
Tweetalig
Een paar jaar ervaring is een voordeel

Zend uw kandidatuur en uw CV naar jobs@ar-co.be .
Wij zullen u contacteren voor meer details. Uw dossier zal in alle discretie worden behandeld.


 

De vertegenwoordigers van de Belgische architecten hebben de Regering om steun gevraagd om de Duitse ereloonbarema’s voor architecten en ingenieurs te verdedigen
 
Nadat de Duitse regering weigerde om de Duitse ereloonbarema’s van architecten en ingenieurs (HOAI*) af te schaffen, heeft de Europese Commissie Duitsland voor het Europees Hof van Justitie gedaagd.

De belangrijkste architectenorganisaties in België (Ordes, federaties en beroepsverenigingen**) hebben, met de medewerking van AR-CO, sterk in haar contacten en met haar ervaring als lid van de GEAAC***
, de Belgische regering gevraagd om in deze procedure tussen te komen om een barema te verdedigen.

Het doel van deze actie is om het debat over een wettelijk barema of referentiesysteem voor honoraria en bouwkundige diensten te heropenen. Dit is in het voordeel van architecten én van consumenten, die beter beschermd zullen zijn door een duidelijke en precieze definitie van de taken of diensten, evenals de bijbehorende tarieven.

20/09/2017

voor AR-CO

Eric Bombey, CEO         Patrick Verschuere, Voorzitter
 

*)   HOAI, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

**)
NROA,VR, CfgOA, NAV, G30, FAB, AriB, BVA, UWA

***) GEAAC, EUROPESE GROEPERING ter VERZEKERING van ARCHITECTEN en ONTWERPERS
In 1991, hebben coöperatieve en mutuele verzekeraars van architecten gespecialiseerd in de verzekering van ontwerpers (architecten, ingenieurs, …) in de bouwsector, gezamenlijk een groepering met economisch belang opgericht, nl. de GEAAC. Deze verzekeraars, MAF in Frakrijk, ASEMAS in Spanje en AR-CO in België vertegenwoordigen heden ca. 80.000 architecten in Duitsland, Oostenrijk, België, Frankrijk, Groot-Hertogdom-Luxemburg en Portugal.
De GEEAC heeft hoofdzakelijk tot doel om gemeenschappelijke studies en onderzoeken te voeren m.b.t. de verzekering en de aansprakelijkheid van de betrokken beroepen en dit in het kader van het openzetten van de Europese grenzen voor het vrije verkeer van diensten en personen. Als gevolg van hun specifieke ervaringen, bestuderen de leden de nieuwe vragen die zich stellen door deze Europese harmonisatie. In de coöperatieve en wederzijdse geest die hen eigen is, waken de leden voortdurend over het algemeen belang ten voordele van consumenten en hun verzekerden.


 
 
  De brief overgemaakt aan ministers Peeters en Ducarme (NL versie dd 11/09/2017) ondertekend door de NROA, VR, CfgOA, NAV, G30, FAB, AriB, BVA, UWA en AR-CO
 
  Bericht (bronnen: Orde van Architecten Vlaamse Raad / NAV, 18/09/17) als u meer wilt weten over de redenen en motivatie van ons gezamenlijke optreden
 


Architect: een onderneming zoals een ander!
 
Architecten die niet in staat zijn hun schulden af te betalen kunnen binnenkort failliet verklaard worden, maar kunnen dan eveneens een bescherming van de rechtbank genieten

door Raphaël Gevers en Frédéric Couvreur, advocaten vennoten (DALDEWOLF)
01/08/2017


Beoefenaars van vrije beroepen, waaronder de architecten en landmeters, zouden de aangekondigde wijzigingen van het Wetboek Economisch Recht scheef kunnen bekijken. De opname van een nieuw Boek XX over het insolventierecht zal voor hen aanzienlijke gevolgen hebben: ook architecten zullen voortaan failliet verklaard kunnen worden.

Elke architect is een onderneming in de zin van het economisch recht
De wetgever is immers van oordeel dat het onderscheid tussen handelaar en niet-handelaar vandaag moet verdwijnen ten voordele van het bredere en modernere begrip van de ‘onderneming’. Het toekomstige Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht stelt dat houders van gereglementeerde vrije beroepen (architecten, landmeters, artsen, tandartsen, kine’s, dierenartsen, advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, boekhouders, revisoren, etc.) ondernemingen zijn en dus voortaan in het toepassingsgebied vallen van het insolventierecht, net als fysieke personen die als zelfstandige een handelsactiviteit uitoefenen of handelsvennootschappen.

Concreet
Welke concrete gevolgen heeft dit voor de architecten? Eens de nieuwe wet in voege treedt, betekent dit dat:
(1) Zij failliet verklaard kunnen worden indien de rechtbank van oordeel is dat de voorwaarden vervuld zijn. Ter herinnering, elke zitting op het gebied van faillissementen is openbaar en de uitspraak wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
(2) Voorafgaand aan elk faillissement, kunnen zij eveneens het voorwerp uitmaken van een oproeping door de kamer voor handelsonderzoek van de rechtbank van koophandel indien de kamer voor handelsonderzoek in kennis wordt gesteld van vermoedens van financiële en economische moeilijkheden (Bijvoorbeeld: de niet-betaling van de RSZ-kwartaalbijdrage, BTW, bedrijfsvoorheffing en RSVZ). De procedure voor de kamer voor handelsonderzoek is vertrouwelijk.
(3) Zij kunnen een verzoek indienen voor een procedure van gerechtelijke reorganisatie, en deze ook bekomen, hetgeen hen toelaat onder de bescherming van de rechtbank van koophandel te komen ten opzichte van hun schuldeisers, indien hun continuïteit wordt bedreigd door moeilijkheden, m.a.w. indien zij niet meer in staat zijn hun schulden af te betalen. Dit kan een gerechtelijke reorganisatie zijn door een collectief akkoord: een afbetalingsplan wordt onderhandeld met alle onbetaalde schuldeisers, met afbetalingstermijnen en eventueel een vermindering van de schulden. Een ander alternatief is de overdracht onder gerechtelijk gezag die, beter dan het faillissement, moet toelaten de activiteiten van de houder van het vrij beroep te behouden om deze over te dragen aan een overnemer.

De financieringsnoden (soms zware) van de activiteit van architect
Er is geen reden tot paniek, maar het is nuttig de gevolgen en voordelen van deze toekomstige wet te kennen. Een faillissement ondergaan is niet aangenaam, verre van, zelfs als het niet meer gepaard gaat met het schandelijke karakter uit het verleden. De nieuwe wet laat toe, vooral aan de rechtbank, om toezicht te houden op de architect die met moeite zijn schuldeisers betaalt. Stel u voor dat u een aanzienlijke financiering heeft moeten aangaan voor de aankoop van kostelijk materiaal of dat u meerdere medewerkers  in dienst heeft in uw kantoor. Als, zoals dit elke architect kan overkomen, de bestellingen van de klanten schaarser worden en uw inkomsten dalen, kan de aflossing van uw maandelijkse afbetalingen van uw financiering vertraagd worden. Bovendien verzwakken de ontwikkeling en uitwerking van een risicovol project en het uitstellen van betaling van erelonen des te meer de financiële situatie van de architect, die een deel van het risico van de bouwpromotor draagt. Het sneeuwbaleffect doet zich nadien vaak voor : teneinde bepaalde schuldeisers te bevoordelen (vaak de onmisbare leveranciers), worden andere opzij geschoven in de hoop dat zij wel zouden willen wachten. Indien de druk van de schuldeisers ongemakkelijk wordt (of dreigt te worden), laat de nieuwe wet de architect toe om bescherming aan te vragen van de rechtbank zodat elk onaangenaam initiatief (beslag, etc.) van een onbetaalde schuldeiser kan worden vermeden en er kan worden onderhandeld met alle schuldeisers over een afbetalingsplan verspreid over maximum vijf jaar en over eventuele kwijting van een deel van de schuld.

Welke timing?
In zijn advies van 13 februari 2017 over het wetsvoorontwerp, heeft de Raad van State verschillende opmerkingen gemaakt zonder echter de wetgever uit te nodigen de artikels te wijzigen die betrekking hebben op de uitbreiding van het insolventierecht tot de houders van een vrij beroep. De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 13 juli 2017 in plenaire zitting vervolgens het wetsontwerp aangenomen. De inwerkingtreding is voorzien ten laatste op 1 mei 2018.

De kern aanpakken
De architecten moeten ongetwijfeld nog meer aandacht schenken aan het evenwichtig beheer van hun activiteiten, nu de rechtbank en de schuldeisers hen meer onder de loep kunnen nemen, met, voor sommigen, gevaar voor een faillissement in geval van onomkeerbare insolvabiliteit. Het is dus aangewezen om voorzichtig te zijn en waakzaam te blijven bij het beheer van uw activiteiten. In het licht van de nieuwe wet is dit nog meer relevant: architecten, samen met hun boekhouders en met de hulp van een gespecialiseerde advocaat, zich terdege bewust worden van hun omzetcijfers. In geval van moeilijkheden, biedt een tijdige en gepaste reactie de beste kansen om een efficiënte oplossing te vinden.

 


Raphaël Gevers
Advocaat - vennoot Kantoor Daldewolf
Gastdocent aan de UCL
Frédéric Couvreur
Advocaat-vennoot Kantoor Daldewolf
Plaatsvervangend rechter in de Brusselse rechtbank van koophandel


AR-CO informeert:
 
Wetsontwerpen over de verplichte verzekering van architecten, aannemers en andere dienstverleners in de bouw

Het federale parlement heeft op 11 mei 2017 het wetsontwerp over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten, aannemers en andere dienstverleners in de bouw, goedgekeurd. Dit wetsontwerp betreft de tienjarige aansprakelijkheid van alle bouwpartners voor de gesloten ruwbouw van woningen. Een tweede wetsontwerp is nog in voorbereiding  en betreft enkel de aansprakelijkheid van de dienstenberoepen, dus niet de aannemers.

Voorgeschiedenis

Sinds de wet “Laruelle” in voege trad in 2007 zijn architecten wettelijk verplicht om zich te verzekeren voor hun beroepsaansprakelijkheid. Kort nadien oordeelde het Grondwettelijk Hof dat architecten benadeeld werden tegenover andere bouwpartners omdat enkel zij verplicht verzekerd waren. Deze wetsontwerpen moeten het evenwicht tussen architecten en andere bouwpartners herstellen.

Wat zegt het eerste wetsontwerp?

Vanaf juli 2018 moeten alle bouwpartners (architecten, aannemers en anderen) zich verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid bij het bouwen of renoveren van woningen. Gedurende tien jaar na oplevering moeten problemen met stabiliteit, soliditeit of waterdichting (voor zover het probleem de stabiliteit of soliditeit in gevaar brengt) ten gevolge van een fout van één van de ontwerpers of uitvoerders gedekt zijn. De verplichting is beperkt tot woningen, dus ook appartementsgebouwen, maar bijvoorbeeld niet studentenkamers of rusthuizen.
Dit eerste wetsontwerp voert een nieuwe verplichting in voor heel wat bouwpartners. Eens deze wet in voege is, zal de architect moeten controleren of elke partner verzekerd is voor deze werf door het verzekeringsattest op te vragen.

Wat zegt het tweede wetsontwerp?

Het tweede wetsontwerp zal alle dienstenberoepen, waaronder architecten en ingenieurs, verplichten om zich te verzekeren voor hun hele beroepsaansprakelijkheid, inclusief afwerking en adviesopdrachten. Dit zal niet gelden voor de aannemers.


Verzekerd of niet, alle bouwpartners zullen zoals voorheen aangesproken kunnen worden voor problemen voor, tijdens en na de werken; voor kleine en grote gebreken; voor woningen en andere projecten.

Vast staat dat beide wetsontwerpen samen de verplichte verzekering van de wet “Laruelle” zullen vervangen.

AR-CO houdt u op de hoogte!

(05/05/2017 // update 15/05/2017)

 


Aangenomen tekst? Klik hier:

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislist=legisnr&dossierID=2412


Solliciteer voor een job bij AR-CO ! Stuur uw sollicitatie per e-mail naar jobs@ar-co.be 

We zijn op zoek naar:Rapporteert aan de Verantwoordelijke van de Schadeafdeling

Uw profiel: architect of architect-expert, 10 jaar ervaring, tweetalig NL-FR

Startdatum: vanaf mei 2017
onmiddellijke indiensttreding in loondienst AR-CO biedt u de mogelijkheid om ook halftijds of deeltijds te werken indien gewenst.

Uw taken: Alle nuttige informatie verzamelen (via tegenpartij, cliënt, getuige, ...), de oorzaken en omstandigheden van de schadegevallen onderzoeken en analyseren met het oog op het evalueren van de materiële / lichamelijke schade evenals de schaderegeling onderhandelen in het gemeenschappelijk belang van de betrokken partijen en de verzekeringsmaatschappij. Alle gevraagde studies uitvoeren binnen de voorziene termijnen en verslagen opstellen met het oog op regeling van de schade.De verzekering "TOP GLOBALE AR-CO van de BOUWHEER"
 
De "TOP GLOBALE AR-CO" is dé TOP op gebied van klantenbescherming en levert ook u als architect én verzekerde bij AR-CO, rechtstreeks en onrechtstreeks voordelen op.

De "TOP GLOBALE AR-CO" dekt vanaf de start van de werf en gedurende een periode van 12 jaar1  de belangrijkste risico’s die de Bouwheer loopt tijdens het bouwen, renoveren of verbouwen en dit in geval van fouten, van niet-verzekerde aansprakelijkheden van een of andere bouwactor of, nog belangrijker, de faling van een onder hen.
Deze dekking omvat de stabiliteit en soliditeit van het gebouw, de waterinfiltraties via de buitenschil, lekken in het ondergronds rioleringsnet en het verzakken van de binnenbevloering.

Geen enkele andere verzekeraar op de Belgische markt biedt dergelijke bescherming !

En als uw klant een "TOP GLOBALE AR-CO" afsluit, geniet u naast het onrechtstreekse voordeel, want u vervult ook uw preventie- en adviesplicht tegenover uw Opdrachtgever, ook van :
 • een korting van 20% op de verzekeringspremie BA voor deze werf.
 • In geval van schade, en als u eveneens ‘in solidum’ veroordeeld wordt ten gevolge een ‘onvermogende’ bouwactor, wordt de vrijstelling niet toegepast op dit deel van de schade.
  Wat voor u een niet-onaanzienlijk verschil kan opleveren.
Onrechtstreeks, schaft deze polis u ook meer geruststelling in uw relatie tot de klant : in geval van problemen weet u beiden dat u de oplossing bij de hand hebt om snel de eventuele materiële schade te laten herstellen, de werken af te ronden of in bepaalde gevallen, beschermingsmaatregelen te nemen als de werf onderbroken dient te worden.

Bovendien dekt de "TOP GLOBALE AR-CO" eveneens de burgerlijke aansprakelijkheid van de Bouwheer voor gebeurlijke materiële schade aan buurpanden2.


Enkele voorbeelden… ?

1 Zijnde 2 jaar voor de werf en 10 jaar vanaf de voorlopige oplevering (voor toepassing van de tienjarige aansprakelijkheidsdekking)
2 Het gaat meer bepaald om burenhinder zonder fout. De bestaande buurpanden dienen te worden aangegeven bij het afsluiten van de polis. (cfr de algemene en bijzondere Voorwaarden TOP GLO 216)


 
Meer info? Download hier:
   
Fiche product TOP GLO 216 (2016-v1)
Algemene Voorwaarden TOP GLO 216 (20161123-v2)
Richtlijnen TOP GLO 216 (20170530-v3)


AR-CO biedt een nieuwe dienst «Overheidsopdrachten» aan
 
Beste verzekerden architecten,

AR-CO biedt u vanaf juni 2016 een nieuwe service aan:

Overheidsopdrachten : Analyse en juridisch advies m.b.t. de GUNNINGSVERSLAGEN voor opdrachten van meer dan 200.000 EUR BTWe

Voor de Nederlandstalige dossiers wordt deze dienst u verleend door raadgevend advocaat Mter Kristof UYTTERHOEVEN van het advocatenkantoor Caluwaerts & Uytterhoeven (Brussel-Antwerpen), specialist in deze materie. (www.legaloffice.be)

Deze nieuwe service heeft tot doel u te helpen bij uw opdracht en mogelijke zware schadeclaims te voorkomen mocht een geweerde aannemer een vordering instellen aangaande uw beroepsaansprakelijkheid inzake de redactie van uw gunningsverslag.

In het jaar 2016, bieden we deze dienst GRATIS aan voor onze verzekerden (in regel met hun premiebetaling en werfaangiftes) en dit voor :
- 3 dossiers indien verzekerde-coöperant,
- 2 dossiers indien verzekerde niet-coöperant.

Praktisch :
 1. U zendt uw vraag tot analyse, samen met het door u opgestelde gunningsverslag per mail naar : ar-co.nl@mail.be
 2. Binnen een termijn van 5 werkdagen ontvangt u de analyse. Hou hier rekening mee in uw planning !
 3. Tijdens deze termijn, zal u per mail de analyse van de advocaat ontvangen m.b.t. de redactie en samenstelling van uw verslag.
 4. Indien u nog vragen heeft, kun u Mter Uytterhoeven contacteren op vermeld mailadres ar-co.nl@mail.be of telefoonnummer
 5. (+32)03/448.49.92
 6. De kost van deze service BTWe wordt ten laste genomen door AR-CO. Echter ontvangt u als verzekerde de factuur van de raadgevende advocaat. U dient enkel het BTW-bedrag te betalen (hetwelk u kunt recupereren via de periodieke BTW-aangifte). AR-CO ontvangt een kopie van deze factuur en regelt rechtstreeks de hoofdsom (BTWe).

Maak gebruik van deze service «Overheidsopdrachten» van AR-CO, het is in uw belang en beschermt u !

NB : Het onderzoek wordt gevoerd vanuit juridisch standpunt en betreft enkel de gunningsverslagen voor opdrachten met een waarde > 200.000 EUR BTWe. Het nazicht van de meetstaten of andere door de architect aangeleverde gegevens is niet voorzien.

 
Nog geen coöperant van AR-CO ?
 
Download hier het aansluitingsformulier.

Hiertoe dient u minimum 20 aandelen x 13,00 EUR onderschrijven.
Betaling op het rekeningnummer
IBAN BE31 3100 4027 1355.© CMS Imagine-IT
 
AR-CO info@ar-co.be
Tasson-Snelstraat 22 – B-1060 Brussel
T +32 2 538 66 33 F +32 2 538 06 44
DISCLAIMER |PRIVACY |E-NEWS | AR-CO RPM 0406.067.338 | Design Studio Van Son