HOME    KLANTENZONE    CONTACT   NEDERLANDS FRANÇAIS 
NEDERLANDS
FRANÇAIS
 
 
 
 
 
Aangifte opdrachten Schadegeval Bibliotheek
AR-CO e-news Vacatures Pers
Wie zijn wij FAQ Sitemap
     
AR-CO informeert:
 
Wetsontwerpen over de verplichte verzekering van architecten, aannemers en andere dienstverleners in de bouw

Het federale parlement heeft op 11 mei 2017 het wetsontwerp over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten, aannemers en andere dienstverleners in de bouw, goedgekeurd. Dit wetsontwerp betreft de tienjarige aansprakelijkheid van alle bouwpartners voor de gesloten ruwbouw van woningen. Een tweede wetsontwerp is nog in voorbereiding  en betreft enkel de aansprakelijkheid van de dienstenberoepen, dus niet de aannemers.

Voorgeschiedenis

Sinds de wet “Laruelle” in voege trad in 2007 zijn architecten wettelijk verplicht om zich te verzekeren voor hun beroepsaansprakelijkheid. Kort nadien oordeelde het Grondwettelijk Hof dat architecten benadeeld werden tegenover andere bouwpartners omdat enkel zij verplicht verzekerd waren. Deze wetsontwerpen moeten het evenwicht tussen architecten en andere bouwpartners herstellen.

Wat zegt het eerste wetsontwerp?

Vanaf juli 2018 moeten alle bouwpartners (architecten, aannemers en anderen) zich verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid bij het bouwen of renoveren van woningen. Gedurende tien jaar na oplevering moeten problemen met stabiliteit, soliditeit of waterdichting (voor zover het probleem de stabiliteit of soliditeit in gevaar brengt) ten gevolge van een fout van één van de ontwerpers of uitvoerders gedekt zijn. De verplichting is beperkt tot woningen, dus ook appartementsgebouwen, maar bijvoorbeeld niet studentenkamers of rusthuizen.
Dit eerste wetsontwerp voert een nieuwe verplichting in voor heel wat bouwpartners. Eens deze wet in voege is, zal de architect moeten controleren of elke partner verzekerd is voor deze werf door het verzekeringsattest op te vragen.

Wat zegt het tweede wetsontwerp?

Het tweede wetsontwerp zal alle dienstenberoepen, waaronder architecten en ingenieurs, verplichten om zich te verzekeren voor hun hele beroepsaansprakelijkheid, inclusief afwerking en adviesopdrachten. Dit zal niet gelden voor de aannemers.


Verzekerd of niet, alle bouwpartners zullen zoals voorheen aangesproken kunnen worden voor problemen voor, tijdens en na de werken; voor kleine en grote gebreken; voor woningen en andere projecten.

Vast staat dat beide wetsontwerpen samen de verplichte verzekering van de wet “Laruelle” zullen vervangen.

AR-CO houdt u op de hoogte!

(05/05/2017 // update 15/05/2017)

 


Aangenomen tekst? Klik hier:

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislist=legisnr&dossierID=2412


Solliciteer voor een job bij AR-CO ! Stuur uw sollicitatie per e-mail naar jobs@ar-co.be 

We zijn op zoek naar:Rapporteert aan de Verantwoordelijke van de Schadeafdeling

Uw profiel: architect of architect-expert, 10 jaar ervaring, tweetalig NL-FR

Startdatum: vanaf mei 2017
onmiddellijke indiensttreding in loondienst AR-CO biedt u de mogelijkheid om ook halftijds of deeltijds te werken indien gewenst.

Uw taken: Alle nuttige informatie verzamelen (via tegenpartij, cliënt, getuige, ...), de oorzaken en omstandigheden van de schadegevallen onderzoeken en analyseren met het oog op het evalueren van de materiële / lichamelijke schade evenals de schaderegeling onderhandelen in het gemeenschappelijk belang van de betrokken partijen en de verzekeringsmaatschappij. Alle gevraagde studies uitvoeren binnen de voorziene termijnen en verslagen opstellen met het oog op regeling van de schade.De verzekering "TOP GLOBALE AR-CO van de BOUWHEER"
 
De "TOP GLOBALE AR-CO" is dé TOP op gebied van klantenbescherming en levert ook u als architect én verzekerde bij AR-CO, rechtstreeks en onrechtstreeks voordelen op.

De "TOP GLOBALE AR-CO" dekt vanaf de start van de werf en gedurende een periode van 12 jaar1  de belangrijkste risico’s die de Bouwheer loopt tijdens het bouwen, renoveren of verbouwen en dit in geval van fouten, van niet-verzekerde aansprakelijkheden van een of andere bouwactor of, nog belangrijker, de faling van een onder hen.
Deze dekking omvat de stabiliteit en soliditeit van het gebouw, de waterinfiltraties via de buitenschil, lekken in het ondergronds rioleringsnet en het verzakken van de binnenbevloering.

Geen enkele andere verzekeraar op de Belgische markt biedt dergelijke bescherming !

En als uw klant een "TOP GLOBALE AR-CO" afsluit, geniet u naast het onrechtstreekse voordeel, want u vervult ook uw preventie- en adviesplicht tegenover uw Opdrachtgever, ook van :
  • een korting van 20% op de verzekeringspremie BA voor deze werf.
  • In geval van schade, en als u eveneens ‘in solidum’ veroordeeld wordt ten gevolge een ‘onvermogende’ bouwactor, wordt de vrijstelling niet toegepast op dit deel van de schade.
    Wat voor u een niet-onaanzienlijk verschil kan opleveren.
Onrechtstreeks, schaft deze polis u ook meer geruststelling in uw relatie tot de klant : in geval van problemen weet u beiden dat u de oplossing bij de hand hebt om snel de eventuele materiële schade te laten herstellen, de werken af te ronden of in bepaalde gevallen, beschermingsmaatregelen te nemen als de werf onderbroken dient te worden.

Bovendien dekt de "TOP GLOBALE AR-CO" eveneens de burgerlijke aansprakelijkheid van de Bouwheer voor gebeurlijke materiële schade aan buurpanden2.


Enkele voorbeelden… ?

1 Zijnde 2 jaar voor de werf en 10 jaar vanaf de voorlopige oplevering (voor toepassing van de tienjarige aansprakelijkheidsdekking)
2 Het gaat meer bepaald om burenhinder zonder fout. De bestaande buurpanden dienen te worden aangegeven bij het afsluiten van de polis. (cfr de algemene en bijzondere Voorwaarden TOP GLO 216)


 
Meer info? Download hier:
   
Fiche product TOP GLO 216 (2016-v1)
Algemene Voorwaarden TOP GLO 216 (20161123-v2)
Richtlijnen TOP GLO 216 (20170530-v3)


AR-CO biedt een nieuwe dienst «Overheidsopdrachten» aan
 
Beste verzekerden architecten,

AR-CO biedt u vanaf juni 2016 een nieuwe service aan:

Overheidsopdrachten : Analyse en juridisch advies m.b.t. de GUNNINGSVERSLAGEN voor opdrachten van meer dan 200.000 EUR BTWe

Voor de Nederlandstalige dossiers wordt deze dienst u verleend door raadgevend advocaat Mter Kristof UYTTERHOEVEN van het advocatenkantoor Caluwaerts & Uytterhoeven (Brussel-Antwerpen), specialist in deze materie. (www.legaloffice.be)

Deze nieuwe service heeft tot doel u te helpen bij uw opdracht en mogelijke zware schadeclaims te voorkomen mocht een geweerde aannemer een vordering instellen aangaande uw beroepsaansprakelijkheid inzake de redactie van uw gunningsverslag.

In het jaar 2016, bieden we deze dienst GRATIS aan voor onze verzekerden (in regel met hun premiebetaling en werfaangiftes) en dit voor :
- 3 dossiers indien verzekerde-coöperant,
- 2 dossiers indien verzekerde niet-coöperant.

Praktisch :
  1. U zendt uw vraag tot analyse, samen met het door u opgestelde gunningsverslag per mail naar : ar-co.nl@mail.be
  2. Binnen een termijn van 5 werkdagen ontvangt u de analyse. Hou hier rekening mee in uw planning !
  3. Tijdens deze termijn, zal u per mail de analyse van de advocaat ontvangen m.b.t. de redactie en samenstelling van uw verslag.
  4. Indien u nog vragen heeft, kun u Mter Uytterhoeven contacteren op vermeld mailadres ar-co.nl@mail.be of telefoonnummer
  5. (+32)03/448.49.92
  6. De kost van deze service BTWe wordt ten laste genomen door AR-CO. Echter ontvangt u als verzekerde de factuur van de raadgevende advocaat. U dient enkel het BTW-bedrag te betalen (hetwelk u kunt recupereren via de periodieke BTW-aangifte). AR-CO ontvangt een kopie van deze factuur en regelt rechtstreeks de hoofdsom (BTWe).

Maak gebruik van deze service «Overheidsopdrachten» van AR-CO, het is in uw belang en beschermt u !

NB : Het onderzoek wordt gevoerd vanuit juridisch standpunt en betreft enkel de gunningsverslagen voor opdrachten met een waarde > 200.000 EUR BTWe. Het nazicht van de meetstaten of andere door de architect aangeleverde gegevens is niet voorzien.

 
Nog geen coöperant van AR-CO ?
 
Download hier het aansluitingsformulier.

Hiertoe dient u minimum 20 aandelen x 13,00 EUR onderschrijven.
Betaling op het rekeningnummer
IBAN BE31 3100 4027 1355.© CMS Imagine-IT
 
AR-CO info@ar-co.be
Tasson-Snelstraat 22 – B-1060 Brussel
T +32 2 538 66 33 F +32 2 538 06 44
DISCLAIMER |PRIVACY |E-NEWS | AR-CO RPM 0406.067.338 | Design Studio Van Son